Eduskunnan vastaus
EV
7
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
HE 8/2019 vp
VaVM 3/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 3/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 §:n 9 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1345/2018, seuraavasti: 
20 § 
Tietojen antaminen eräille viranomaisille 
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa pyynnöstä: 
9) Maanmittauslaitokselle asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitettuun osakeluetteloon merkitsemistä ja maakaaressa (540/1995) tarkoitettuun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjaamista varten tarpeelliset tiedot varainsiirtoveron suorittamisesta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn kiinteistöluovutukseen, jos sitä koskevaa hakemusta ei lain voimaantulopäivään mennessä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja siirtokelpoisen erityisen oikeuden luovutukseen, jos siihen ei lain voimaantulopäivään mennessä ole haettu lainhuutoa tai luovutuksen kirjaamista. 
Laki 
varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan varainsiirtoverolain (931/1996) 29 §:n 1 momentti seuraavasti: 
29 § 
Kiinteistön luovutuksesta esitettävä selvitys 
Lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa hakijan on esitettävä selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista. Veron suorittamisesta ei tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan tiedon Verohallinnolta. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 8.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 18.36