Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.40

Eduskunnan vastaus EV 71/2018 vp HE 90/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 90/2018 vp
LiVM 17/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 90/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 17/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 3 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 301/2018, uusi 6 momentti, seuraavasti: 
II OSA 
LIIKENNEMARKKINAT 
3 luku 
Kuljettajaa koskevat vaatimukset tieliikenteessä 
1 § 
Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuljettajalla ei kuitenkaan tarvitse olla taksinkuljettajan ajolupaa, jos kuljetus on osa koti- tai matkailupalveluyrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuu palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri