Viimeksi julkaistu 20.6.2022 9.00

Eduskunnan vastaus EV 72/2022 vp HE 61/2022 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 61/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 6/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 12 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 2—5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 421/2021, ja  
lisätään 12 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 421/2021, uusi 6 momentti, sekä lakiin uusi 12 b § seuraavasti:  
12 a § 
Työvoimapoliittinen lausunto 
Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon: 
1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä ja 2 luvun 16 §:n 1 momentissa sekä 2 a luvun 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta etuuden palautumisesta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kokeilualueen kunta voi antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n 2 momentin: 
1) 1—4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista opinnoista;  
2) 5 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on alle viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä;  
3) 7 kohdassa tarkoitetuista opinnoista, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on alle 25 viikkotuntia.  
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivaltaan antaa työvoimapoliittinen lausunto kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 2 momenttia. Kokeilualueen kunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 3 ja 4 momenttia. 
Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisällytettävistä tiedoista sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Hoitaessaan työttömyysturvalaissa säädettyjä työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen liittyviä tehtäviä työ- ja elinkeinotoimisto voi lisäksi antaa kokeilualueen kunnan asiakasta koskevan työvoimapoliittisen lausunnon muistakin työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä 1 momentissa säädetyn estämättä. 
Kokeilualueen kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n 4 momentin nojalla säädetään kulukorvauksen määräytymisestä ja työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuudesta ilmoittaa kulukorvauksen määräytymiseen vaikuttavia tietoja työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle. 
Kokeilualueen kunnan oikeuteen saada tietoja 1 ja 2 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ssä säädetään työ- ja elinkeinotoimiston oikeudesta tietojen saamiseen. Mitä työttömyysturvalain 13 luvun 3 §:ssä säädetään työvoimaviranomaisesta, koskee kokeilualueen kuntaa sen hoitaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. 
12 b § 
Työnhaku toisessa valtiossa 
Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 11 luvun 4 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle työnhakijan lähtemisestä työnhakuun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, jäljempänä perusasetus, 64 artiklassa tarkoitetulla tavalla toiseen valtioon. 
Laitosten toimivallasta sovellettaessa perusasetuksen 64 artiklan 1 kohdan a alakohtaa säädetään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain (352/2010) 6 §:ssä. Sovellettaessa mainittua alakohtaa myös kokeilualueen kunta on työvoimaviranomainen sekä toimivaltaisen viranomaisen nimeämä toimivaltainen laitos. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luvun 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 3 luvun 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1379/2021, seuraavasti: 
3 luku 
Työnvälitys 
5 § 
Työnhakuvelvollisuuden alkamista koskevat poikkeukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lomautetun työnhakuvelvollisuus alkaa siitä, kun hänelle on järjestetty 2 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu työnhakukeskustelu ja lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme kuukautta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Haettavien työmahdollisuuksien määrää ja tarkastelujaksoa koskevat poikkeukset  
Ellei 3 §:n 3 momentista tai 7 §:stä johdu muuta, vähintään kaksi viikkoa kestävässä osa-aikatyössä olevan tai työaikaa lyhentämällä lomautetun työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tulee sisällyttää kolmen kuukauden tarkastelujaksot, joiden aikana työnhakijan tulee hakea yhtä työmahdollisuutta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1380/2021, seuraavasti: 
2 a luku 
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 
9 § 
Työnhakuun ja työvoimapalveluihin liittyvä menettely 
Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen seitsemän päivän ajalta laiminlyönnin tai muun menettelyn jälkeen, jos hän työttömänä tai palkkatuetussa työssä ollessaan taikka saadessaan työttömyysetuutta 3 luvun 3 §:n 3 momentin perusteella ilman 11—14 §:ssä tarkoitettua taikka näihin pätevyydeltään rinnastettavaa syytä 12 kuukauden aikana toisen kerran: 
1) jättää saapumatta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä taikka mainitun luvun 6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun alkuhaastatteluun tai työnhakukeskusteluun; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain (666/2020) 6 §:n 1 momentti seuraavasti: 
6 § 
Hakija rinnastetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 2 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilöihin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  . 
Lakia sovelletaan 2 päivästä toukokuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri