Eduskunnan vastaus
EV
73
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 34/2015 vp
Asia
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  energiaverotusta  koskevan  lainsäädännön  muuttamiseksi  (HE 34/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 5 kohta ja liite,  
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 5 kohta laissa 1305/2007 ja liite laissa 1184/2014, seuraavasti: 
9 § 
Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään: 
5) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä käytettävät polttoaineet, lukuun ottamatta polttoaineita, jotka käytetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetussa sähköntuotannossa; 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Liite 
VEROTAULUKKO 
Tuote 
Tuote- 
Energiasisältövero 
Hiilidioksidi-vero 
Huolto- 
Yhteensä 
ryhmä 
varmuus- 
 
maksu 
Moottoribensiini snt/l 
10 
51,20 
16,25 
0,68 
68,13 
Pienmoottoribensiini snt/l 
11 
31,20 
16,25 
0,68 
48,13 
Bioetanoli snt/l 
20 
33,60 
10,67 
0,68 
44,95 
Bioetanoli R snt/l 
21 
33,60 
5,33 
0,68 
39,61 
Bioetanoli T snt/l 
22 
33,60 
0,00 
0,68 
34,28 
MTBE snt/l 
23 
41,60 
13,21 
0,68 
55,49 
MTBE R snt/l 
24 
41,60 
11,75 
0,68 
54,03 
MTBE T snt/l 
25 
41,60 
10,30 
0,68 
52,58 
TAME snt/l 
26 
44,80 
14,22 
0,68 
59,70 
TAME R snt/l 
27 
44,80 
12,94 
0,68 
58,42 
TAME T snt/l 
28 
44,80 
11,66 
0,68 
57,14 
ETBE snt/l 
29 
43,20 
13,72 
0,68 
57,60 
ETBE R snt/l 
30 
43,20 
11,18 
0,68 
55,06 
ETBE T snt/l 
31 
43,20 
8,64 
0,68 
52,52 
TAEE snt/l 
32 
46,40 
14,73 
0,68 
61,81 
TAEE R snt/l 
33 
46,40 
12,59 
0,68 
59,67 
TAEE T snt/l 
34 
46,40 
10,46 
0,68 
57,54 
Biobensiini snt/l 
38 
51,20 
16,25 
0,68 
68,13 
Biobensiini R snt/l 
39 
51,20 
8,13 
0,68 
60,01 
Biobensiini T snt/l 
40 
51,20 
0,00 
0,68 
51,88 
Etanolidiesel snt/l 
47 
14,53 
10,90 
0,35 
25,78 
Etanolidiesel R snt/l  
48 
14,53 
5,99 
0,35 
20,87 
Etanolidiesel T snt/l  
49 
14,53 
1,07 
0,35 
15,95 
Dieselöljy snt/l 
50 
31,65 
18,61 
0,35 
50,61 
Dieselöljy para snt/l 
51 
24,89 
17,58 
0,35 
42,82 
Biodieselöljy snt/l 
52 
29,01 
17,06 
0,35 
46,42 
Biodieselöljy R snt/l 
53 
29,01 
8,53 
0,35 
37,89 
Biodieselöljy T snt/l 
54 
29,01 
0,00 
0,35 
29,36 
Biodieselöljy P snt/l 
55 
24,89 
17,58 
0,35 
42,82 
Biodieselöljy P R snt/l 
56 
24,89 
8,79 
0,35 
34,03 
Biodieselöljy P T snt/l 
57 
24,89 
0,00 
0,35 
25,24 
Kevyt polttoöljy snt/l 
60 
9,30 
14,40 
0,35 
24,05 
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 
61 
6,65 
14,40 
0,35 
21,40 
Biopolttoöljy snt/l 
62 
6,65 
14,40 
0,35 
21,40 
Biopolttoöljy R snt/l 
63 
6,65 
7,20 
0,35 
14,20 
Biopolttoöljy T snt/l 
64 
6,65 
0,00 
0,35 
7,00 
Raskas polttoöljy snt/kg 
71 
7,59 
17,49 
0,28 
25,36 
Lentopetroli snt/l 
81 
55,68 
17,99 
0,35 
74,02 
Lentobensiini snt/l 
91 
50,72 
16,10 
0,68 
67,50 
Metanoli snt/l 
100 
25,60 
8,13 
0,68 
34,41 
Metanoli R snt/l 
101 
25,60 
4,06 
0,68 
30,34 
Metanoli T snt/l 
102 
25,60 
0,00 
0,68 
26,28 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 6 kohta, 12 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta, liitteen verotaulukko 1 ja väliaikaisesti liitteen verotaulukko 2, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta ja liite laissa 1185/2014 sekä 21 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 612/2012, seuraavasti: 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluok-kaan C (teollisuus) ja pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuuluvaa toimintaa; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely; 
12 § 
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu verottomuus ja maksuttomuus ei kuitenkaan koske 1 §:n 3 momentissa eikä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa. 
21 § 
Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on maakaasu, joka käytetään: 
3) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa; 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Sen 2 §:n 6 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. Liitteen verotaulukko 2 on voimassa siihen päivään asti, jona sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015) tulee voimaan. 
Liite  
VEROTAULUKKO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuote 
Tuote ryhmä  
Energia-sisältövero 
Hiilidioksidi-vero 
Huolto-varmuus-maksu 
Yhteensä 
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 
47,10 
130,26 
1,18 
178,54 
Maakaasu, euroa/MWh 
6,65 
10,69 
0,084 
17,424 
VEROTAULUKKO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuote 
Tuoteryhmä 
Energia-vero 
Huoltovarmuusmaku 
Yhteensä 
 
 
 
 
 
Sähkö snt/kWh 
 
 
 
 
— veroluokka I 
2,24 
0,013 
2,253 
— veroluokka II 
0,69 
0,013 
0,703 
Mäntyöljy snt/kg 
25,36 
25,36 
Polttoturve euroa/MWh 
3,40 
3,40 
Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (378/2015) liite seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Liite 
VEROTAULUKKO 
 
Tuote 
Tuote- 
ryhmä 
Energiasisältö-vero 
Hiilidioksidi-vero 
Huoltovarmuusmaksu 
Yhteensä 
_______________ 
__________ 
_____________ 
____________ 
___________ 
__________ 
Nestekaasu snt/kg 
110 
8,50 
16,32 
0,11 
24,93 
Bionestekaasu snt/kg 
111 
8,50 
16,32 
0,11 
24,93 
Bionestekaasu R snt/kg 
112 
8,50 
8,16 
0,11 
16,77 
Bionestekaasu T snt/kg 
113 
8,50 
0,00 
0,11 
8,61 
Laki 
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain (513/2015) liitteen verotaulukko 2 seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan samaan aikaan kuin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015).  
 
 
 
 
Liite 
VEROTAULUKKO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuote 
Tuoteryhmä  
Energia-vero 
Huoltovarmuusmaksu 
Yhteensä 
Sähkö snt/kWh  
 
 
 
 
– veroluokka I  
1  
2,24 
0,013 
2,253 
– veroluokka II  
2  
0,69 
0,013 
0,703 
Mäntyöljy snt/kg  
3  
25,36 
25,36 
Polttoturve euroa/MWh  
4  
1,90 
1,90 
Helsingissä 9.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.12.2015 10:38