Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.32

Eduskunnan vastaus EV 73/2015 vp HE 34/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 34/2015 vp

Asia

Hallituksen  esitys  eduskunnalle  energiaverotusta  koskevan  lainsäädännön  muuttamiseksi  (HE 34/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 5 kohta ja liite,  
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 5 kohta laissa 1305/2007 ja liite laissa 1184/2014, seuraavasti: 
9 § 
Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä käytettävät polttoaineet, lukuun ottamatta polttoaineita, jotka käytetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetussa sähköntuotannossa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

VEROTAULUKKO 

Tuote 

Tuote- 

Energiasisältövero 

Hiilidioksidi-vero 

Huolto- 

Yhteensä 

ryhmä 

varmuus- 

 

maksu 

Moottoribensiini snt/l 

10 

51,20 

16,25 

0,68 

68,13 

Pienmoottoribensiini snt/l 

11 

31,20 

16,25 

0,68 

48,13 

Bioetanoli snt/l 

20 

33,60 

10,67 

0,68 

44,95 

Bioetanoli R snt/l 

21 

33,60 

5,33 

0,68 

39,61 

Bioetanoli T snt/l 

22 

33,60 

0,00 

0,68 

34,28 

MTBE snt/l 

23 

41,60 

13,21 

0,68 

55,49 

MTBE R snt/l 

24 

41,60 

11,75 

0,68 

54,03 

MTBE T snt/l 

25 

41,60 

10,30 

0,68 

52,58 

TAME snt/l 

26 

44,80 

14,22 

0,68 

59,70 

TAME R snt/l 

27 

44,80 

12,94 

0,68 

58,42 

TAME T snt/l 

28 

44,80 

11,66 

0,68 

57,14 

ETBE snt/l 

29 

43,20 

13,72 

0,68 

57,60 

ETBE R snt/l 

30 

43,20 

11,18 

0,68 

55,06 

ETBE T snt/l 

31 

43,20 

8,64 

0,68 

52,52 

TAEE snt/l 

32 

46,40 

14,73 

0,68 

61,81 

TAEE R snt/l 

33 

46,40 

12,59 

0,68 

59,67 

TAEE T snt/l 

34 

46,40 

10,46 

0,68 

57,54 

Biobensiini snt/l 

38 

51,20 

16,25 

0,68 

68,13 

Biobensiini R snt/l 

39 

51,20 

8,13 

0,68 

60,01 

Biobensiini T snt/l 

40 

51,20 

0,00 

0,68 

51,88 

Etanolidiesel snt/l 

47 

14,53 

10,90 

0,35 

25,78 

Etanolidiesel R snt/l  

48 

14,53 

5,99 

0,35 

20,87 

Etanolidiesel T snt/l  

49 

14,53 

1,07 

0,35 

15,95 

Dieselöljy snt/l 

50 

31,65 

18,61 

0,35 

50,61 

Dieselöljy para snt/l 

51 

24,89 

17,58 

0,35 

42,82 

Biodieselöljy snt/l 

52 

29,01 

17,06 

0,35 

46,42 

Biodieselöljy R snt/l 

53 

29,01 

8,53 

0,35 

37,89 

Biodieselöljy T snt/l 

54 

29,01 

0,00 

0,35 

29,36 

Biodieselöljy P snt/l 

55 

24,89 

17,58 

0,35 

42,82 

Biodieselöljy P R snt/l 

56 

24,89 

8,79 

0,35 

34,03 

Biodieselöljy P T snt/l 

57 

24,89 

0,00 

0,35 

25,24 

Kevyt polttoöljy snt/l 

60 

9,30 

14,40 

0,35 

24,05 

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 

61 

6,65 

14,40 

0,35 

21,40 

Biopolttoöljy snt/l 

62 

6,65 

14,40 

0,35 

21,40 

Biopolttoöljy R snt/l 

63 

6,65 

7,20 

0,35 

14,20 

Biopolttoöljy T snt/l 

64 

6,65 

0,00 

0,35 

7,00 

Raskas polttoöljy snt/kg 

71 

7,59 

17,49 

0,28 

25,36 

Lentopetroli snt/l 

81 

55,68 

17,99 

0,35 

74,02 

Lentobensiini snt/l 

91 

50,72 

16,10 

0,68 

67,50 

Metanoli snt/l 

100 

25,60 

8,13 

0,68 

34,41 

Metanoli R snt/l 

101 

25,60 

4,06 

0,68 

30,34 

Metanoli T snt/l 

102 

25,60 

0,00 

0,68 

26,28 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 6 kohta, 12 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta, liitteen verotaulukko 1 ja väliaikaisesti liitteen verotaulukko 2, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta ja liite laissa 1185/2014 sekä 21 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 612/2012, seuraavasti: 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluok-kaan C (teollisuus) ja pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuuluvaa toimintaa; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu verottomuus ja maksuttomuus ei kuitenkaan koske 1 §:n 3 momentissa eikä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
21 § 
Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on maakaasu, joka käytetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Sen 2 §:n 6 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. Liitteen verotaulukko 2 on voimassa siihen päivään asti, jona sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015) tulee voimaan. 
 Lakiehdotus päättyy 

Liite  

VEROTAULUKKO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote 

Tuote ryhmä  

Energia-sisältövero 

Hiilidioksidi-vero 

Huolto-varmuus-maksu 

Yhteensä 

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 

47,10 

130,26 

1,18 

178,54 

Maakaasu, euroa/MWh 

6,65 

10,69 

0,084 

17,424 

VEROTAULUKKO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energia-vero 

Huoltovarmuusmaku 

Yhteensä 

 

 

 

 

 

Sähkö snt/kWh 

 

 

 

 

— veroluokka I 

2,24 

0,013 

2,253 

— veroluokka II 

0,69 

0,013 

0,703 

Mäntyöljy snt/kg 

25,36 

25,36 

Polttoturve euroa/MWh 

3,40 

3,40 

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (378/2015) liite seuraavasti: 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

Liite 

VEROTAULUKKO 

 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Energiasisältö-vero 

Hiilidioksidi-vero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

_______________ 

__________ 

_____________ 

____________ 

___________ 

__________ 

Nestekaasu snt/kg 

110 

8,50 

16,32 

0,11 

24,93 

Bionestekaasu snt/kg 

111 

8,50 

16,32 

0,11 

24,93 

Bionestekaasu R snt/kg 

112 

8,50 

8,16 

0,11 

16,77 

Bionestekaasu T snt/kg 

113 

8,50 

0,00 

0,11 

8,61 

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain (513/2015) liitteen verotaulukko 2 seuraavasti: 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan samaan aikaan kuin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015).  
 Lakiehdotus päättyy 

 

 

 

 

Liite 

VEROTAULUKKO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote 

Tuoteryhmä  

Energia-vero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

Sähkö snt/kWh  

 

 

 

 

– veroluokka I  

1  

2,24 

0,013 

2,253 

– veroluokka II  

2  

0,69 

0,013 

0,703 

Mäntyöljy snt/kg  

3  

25,36 

25,36 

Polttoturve euroa/MWh  

4  

1,90 

1,90 

Helsingissä 9.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri