Eduskunnan vastaus
EV
73
2018 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
HE 82/2018 vp
VaVM 9/2018 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 82/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 9/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
arvonlisäverolain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 69 i §, 133 e §:n 1 momentti ja 149 a §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 69 i § ja 133 e §:n 1 momentti laissa 505/2014 sekä 149 a §:n 5 momentti laeissa 1301/2003 ja 507/2014, seuraavasti: 
69 i § 
Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovutettu radio- ja televisiolähetyspalvelu, sähköinen palvelu tai telepalvelu on myyty Suomessa silloin, kun palvelu luovutetaan ostajalle, joka on sijoittautunut Suomeen tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos: 
1) myyjällä on Yhteisössä liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka vain yhdessä jäsenvaltiossa;   
2) palvelu luovutetaan muulle kuin elinkeinonharjoittajalle, joka on sijoittautunut muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun jäsenvaltioon tai jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa; ja 
3) 2 kohdassa tarkoitettujen luovutusten arvonlisäveroton kokonaisarvo on kuluvana kalenterivuonna enintään 10 000 euroa eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuotena. 
Jos 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu raja-arvo ylittyy jonkin kalenterivuoden aikana, 2 momenttia ei sovelleta kyseisestä ajankohdasta alkaen. 
Myyjällä, jolla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa, on kuitenkin oikeus valita, että 2 momentissa tarkoitettujen palvelujen myyntimaa määritetään 1 momentin mukaisesti. Valinta on voimassa vähintään kaksi kalenterivuotta. Myyjään, jolla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa, sovelletaan sijoittautumisjäsenvaltion vastaavia määräyksiä. 
133 e § 
Yhteisöön sijoittautumattomalla verovelvollisella tarkoitetaan tätä lukua sovellettaessa elinkeinonharjoittajaa, jolla ei ole Yhteisössä liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa. 
149 a § 
Huojennusta ei saada: 
1) metsätaloudesta tilitettävästä verosta; 
2) 30 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta tilitettävästä verosta; 
3) käyttöomaisuuden myynnistä suoritettavasta verosta; 
4) ostajana 2 a, 8 a—8 d ja 9 §:n perusteella suoritettavasta verosta;  
5) 2 b §:ssä tarkoitetusta yhteisöhankinnasta suoritettavasta verosta; eikä 
6) 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tavaran maahantuonnista suoritettavasta verosta. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan. 
Laki 
Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 10 §, 17 §:n 3 momentti sekä 25 c §, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 3 momentti laissa 1113/1999 ja 25 c § laeissa 972/2002 ja 506/2014, seuraavasti: 
10 § 
Mitä  arvonlisäverolain  71 §:n  12 kohdassa  säädetään,  sovelletaan myös tämän lain 8 ja 12—14 §:n perusteella verotta myytävien tavaroiden ja palvelujen välitykseen. 
17 § 
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 79 f §:n 3 kohdassa säädetään, mainitun lain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä voidaan 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa soveltaa sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka verovelvollinen jälleenmyyjä on ostanut Suomessa arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitetulta verovelvolliselta jälleenmyyjältä tai toisessa jäsenvaltiossa vastaavalta elinkeinonharjoittajalta ja maahantuonut Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen, vaikka myyjä ei ole soveltanut myyntiin arvonlisäverolain 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä tai vastaavaa menettelyä toisessa jäsenvaltiossa. 
25 c § 
Verovelvolliseen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, ei sovelleta arvonlisäverolain 134 k §:n 1 momenttia. 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
Helsingissä 28.6.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.7.2018 15:39