Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 74/2020 vp

Viimeksi julkaistu 9.9.2020 13.29

Eduskunnan vastaus EV 74/2020 vp HE 94/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta
HE 94/2020 vp
StVM 13/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 13/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (214/2020) voi-maantulosäännöksen 1—3 momentti seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Lain 5 luvun 3 a §:ää sovelletaan 16 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen työnhakijaan, joka on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 1 päivänä maaliskuuta 2020 jälkeen. Sitä ei sovelleta, jos työssäoloehdon täyttymisen perusteella alkava enimmäisaika alkaisi 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Mainittua pykälää ei sovelleta 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetun enimmäisajan ollessa kesken, ellei kyse ole peruspäivärahaan oikeutetusta, joka on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 1 päivänä heinäkuuta 2020 jälkeen, jolloin oikeus ansiopäivärahaan voi alkaa 1 päivänä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen.  
  Lain 5 luvun 13 §:ää ja 7 luvun 10 §:ää sovelletaan omavastuuaikaan, jonka ensimmäinen päivä on 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan väliaikaisesti työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 214/2020, seuraavasti: 
  6 luku 
  Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 
  7 § 
  Päivärahakauden enimmäisaika 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Työttömyyspäiväraha, jota maksetaan 1 päivältä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen, ei kerrytä 1 momentin mukaista enimmäisaikaa. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20   ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Lakia sovelletaan työttömyyspäivärahaan, jota maksetaan 1 päivältä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (215/2020) voimaantulosäännös seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Tätä lakia sovelletaan, jos omavastuuaika on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (216/2020) voimaantulosäännös seuraavasti: 
   
  Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Tätä lakia sovelletaan, jos omavastuuaika on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20  . 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 22.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri