Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 75/2020 vp

Viimeksi julkaistu 23.6.2020 14.06

Eduskunnan vastaus EV 75/2020 vp HE 95/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
HE 95/2020 vp
StVM 14/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 14/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

  Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 522/2018, seuraavasti: 
  4 § 
  Ansiopäivärahojen rahoitus 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin lisäpäiviin ei suoriteta valtionosuutta. Työllisyysrahaston osuutena maksetaan työttömyyskassalle näihin päivärahoihin 94,5 prosenttia menoista.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. 
   Lakiehdotus päättyy 

  Laki työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan väliaikaisesti työttömyyskassalain (603/1984) 25 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 971/2013, seuraavasti: 
  25 § 
  Yrittäjäkassan maksamien etuuksien rahoitus 
  Valtionosuutena maksetaan yrittäjäkassan työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:n nojalla maksamista päivärahoista työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja lapsikorotusta vastaava määrä.  
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
  Lakia sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen jälkeen maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 22.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri