Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.40

Eduskunnan vastaus EV 77/2018 vp HE 198/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

HE 198/2017 vp
PeVM 4/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta (HE 198/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Suomen perustuslain 10 §:n 3 momentti ja 
lisätään 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
10 § 
Yksityiselämän suoja 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. 
Lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.10.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri