Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 77/2020 vp

Viimeksi julkaistu 23.6.2020 13.24

Eduskunnan vastaus EV 77/2020 vp HE 85/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
HE 85/2020 vp
SiVM 6/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan väliaikaisesti ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 52 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
  52 § 
  Osaamisen osoittaminen 
  Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Jos näyttöä ei covid-19-epidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
  Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön toteuttamisesta. Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa. Perustellusta syystä näyttö voidaan kuitenkin järjestää myös muualla kuin työpaikalla. Näyttöympäristön tulee mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen osoittaminen. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla siten kuin Opetushallitus tutkinnon perusteissa osaamisen arvioinnista 15 §:n nojalla määrää tai siltä osin, kuin osaamista ei covid-19-epidemiasta johtuvista syistä voida osoittaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelija voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 22.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri