Eduskunnan vastaus
EV
8
2017 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
HE 264/2016 vp
HaVM 1/2017 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta (HE 264/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 1/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
rahankeräyslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rahankeräyslain (255/2006) 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin 5 kohta ja 11 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 652/2014, sekä 
lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 652/2014, uusi 6 kohta seuraavasti: 
6 § 
Keräystarkoitus 
Rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan. Kansallisgallerialla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2014—2019 Kansallisgallerian pääomittamiseksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnalla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi diakoniatyön rahoittamiseen. Yliopistolain (558/2009) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla yliopistolla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2014—2019 yliopiston pääomittamiseen. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017—2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.  
7 § 
Luvan saaja 
Rahankeräyslupa voidaan antaa: 
5) yliopistolle;  
6) ammattikorkeakoululle. 
11 § 
Lupaviranomainen 
Poliisihallitus antaa rahankeräysluvan poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen, Kansallisgallerian, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon hiippakunnan toimeenpanemaan rahankeräykseen sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimeenpanemaan rahankeräykseen. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 20 .  
Helsingissä 7.3.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 9.3.2017 15:16