Eduskunnan vastaus
EV
8
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
HE 9/2019 vp
SiVM 3/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta (HE 9/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §:n 5 momentti sekä 
muutetaan 76 § seuraavasti: 
76 § 
Varhaiskasvatuksen tietovarantoa koskeva soveltamissäännös 
Kunnan ja kuntayhtymän on tallennettava 70 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä 70 §:n 3 momentissa tarkoitetut lapsia koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1 päivästä tammikuuta 2019. 
Kunnan ja kuntayhtymän on tallennettava 70 §:n 4 momentissa tarkoitetut vanhempia ja muita huoltajia koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1 päivästä syyskuuta 2019. 
Kunnan ja kuntayhtymän on tallennettava 70 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöstöä koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1 päivästä syyskuuta 2020. 
Yksityisen palvelujentuottajan on tallennettava 70 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä 70 §:n 3 momentissa tarkoitetut lapsia koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1 päivästä tammikuuta 2020. 
Yksityisen palvelujentuottajan on tallennettava 70 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöstöä koskevat tiedot sekä 70 §:n 4 momentissa tarkoitetut vanhempia ja muita huoltajia koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1 päivästä syyskuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 8.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 18.33