Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.41

Eduskunnan vastaus EV 80/2018 vp HE 30/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

HE 30/2018 vp
LaVM 4/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 30/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 4/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki rikoslain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 7 §:n 3 momentti, 34 luvun 6 §:n 1 momentti sekä 34 a luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 4 a—4 c §, 5 §:n 2 momentti, 5 b §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 7 §:n 3 momentti laissa 650/2004, 34 luvun 6 §:n 1 momentti laissa 841/2003 sekä 34 a luvun 1 §:n 1 momentti laeissa 17/2003, 1161/2005, 1370/2007 ja 283/2012, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 17/2003, 4 §:n 1 momentti ja 4 a § laissa 1370/2007, 4 b ja 4 c § laissa 1068/2014 sekä 5 §:n 2 momentti ja 5 b §:n 1 momentti laissa 919/2016, sekä  
lisätään 11 luvun 8 ja 9 §:ään, sellaisina kuin ne ovat laissa 212/2008, uusi 2 momentti sekä 34 a lukuun uusi 1 a ja 5 c § seuraavasti: 
1 luku  
Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 
7 §  
Kansainvälinen rikos 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista riippumatta myös Suomen ulkopuolella tehtyyn:  
1) ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan;  
2) 34 a luvussa rangaistavaksi säädettyyn rikokseen; 
3) 34 a luvun 1 tai 1 a §:ssä taikka 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn ryöstöön, törkeään ryöstöön, kiristykseen ja törkeään kiristykseen; sekä  
4) 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa, 1 a §:ssä, 2 §:n 3 kohdassa taikka 4, 5 tai 5 b §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn väärennykseen ja törkeään väärennykseen. 
11 luku  
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan  
8 § 
Kemiallisen aseen kiellon rikkominen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta tuomitaan myös se, joka toimittaa 1 momentissa tarkoitetun kemiallisen aseen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen tuottamista varten. 
9 §  
Biologisen aseen kiellon rikkominen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Biologisen aseen kiellon rikkomisesta tuomitaan myös se, joka harjoittaa tutkimustoimintaa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua biologisen aseen valmistamista tai 3 kohdassa tarkoitettua sellaisen aseen tuottamista varten.  
34 luku  
Yleisvaarallisista rikoksista 
6 §  
Ydinräjähderikos 
Joka tuo Suomeen taikka hankkii, valmistaa, kuljettaa, toimittaa, pitää hallussaan, kehittää tai räjäyttää ydinräjähteen tai harjoittaa tutkimustoimintaa sen valmistamista varten, on tuomittava ydinräjähderikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
34 a luku  
Terrorismirikoksista 
1 §  
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset 
Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, tekee 
1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, 24 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun ydinenergian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi,  
2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi,  
3) törkeän varkauden tai törkeän moottorikulkuneuvon käyttövarkauden, jonka kohteena on joukkoliikenteeseen tai tavarankuljetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, tuhotyön, liikennetuhotyön, terveyden vaarantamisen, törkeän vahingonteon, törkeän ampuma-aserikoksen tai puolustustarvikkeiden maastavientirikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi,  
4) 35 luvun 3 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun törkeän datavahingonteon, 38 luvun 6 §:n 1 momentin 3, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun törkeän tietoliikenteen häirinnän tai 38 luvun 7 b §:n 1 momentin 1, 3 tai 5 kohdassa tarkoitetun törkeän tietojärjestelmän häirinnän, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi.  
5) kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen tai tahallisen törkeän ympäristön turmelemisen, joka on tehty 48 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi, 
6) törkeän pahoinpitelyn, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen tai kaappauksen, on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi,  
7) surman, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi, tai 
8) tapon, on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
1 a §  
Terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos  
Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, valmistaa, hankkii, kuljettaa, toimittaa tai kehittää ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/2009) 1 artiklan 4 kappaleen b kohdassa tarkoitetun laitteen, pitää sellaista laitetta hallussaan tai harjoittaa tutkimustoimintaa sellaisen laitteen valmistamista varten, on tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehdystä radiologista asetta koskevasta rikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
2 §  
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu 
Joka tehdäkseen 1 §:n 1 tai 2 momentissa tai 1 a §:ssä tarkoitetun rikoksen  
1) sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä,  
2) valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen esineen tai aineen tai  
3) hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka  toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita taikka siihen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen,  
on tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 
3 §  
Terroristiryhmän johtaminen  
Joka johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa tai 1 a §:ssä tarkoitettu rikos tai sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittava terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 §  
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen 
Joka edistääkseen terroristiryhmän 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, 
1) varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,  
2) hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä, 
3) hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa maalle tai kansainväliselle järjestölle, taikka välittää, luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sellaisen tiedon, 
4) hoitaa terroristiryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai 
5) tekee 32 luvun 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun rikoksen, 
on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a § 
Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
Joka edistääkseen 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
4 b §  
Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
Joka tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa taikka 1 a tai 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen kouluttautuu räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. 
4 c § 
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen 
Joka edistääkseen 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun terrorismirikoksen, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. 
5 §  
Terrorismin rahoittaminen  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan 1, 1 a, 2—4, 4 a—4 c, 5 b tai 5 c §:ssä tarkoitettua rikosta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 b §  
Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten 
Joka matkustaa toiseen valtioon tehdäkseen siellä 1, 1 a, 2—4, 4 a—4 c, 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun rikoksen, on tuomittava, jollei teko ole jonkin mainitun pykälän mukaan rangaistava, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5 c § 
Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen 
Joka edistääkseen 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetun rikoksen tekemistä neuvoin, toimin tai muilla tavoin auttaa toista, on tuomittava terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tekoon ei sovelleta 5 luvun 6 §:n säännöksiä avunannosta.  
6 §  
Määritelmät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Terroristiryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen 1 tai 1 a §:ssä tarkoitettuja rikoksia.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 §  
Oikeushenkilön rangaistusvastuu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään, sovelletaan myös 1 tai 1 a §:ssä tai 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn ryöstöön, törkeään ryöstöön, kiristykseen ja törkeään kiristykseen sekä 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa, 1 a §:ssä tai 2 §:n 3 kohdassa taikka 4, 5 tai 5 b §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn väärennykseen ja törkeään väärennykseen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 12 §:n 3 momentti ja 17 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti laeissa 1069/2014, 369/2015, 1719/2015 ja 920/2016, 6 §:n 2 momentti laissa 920/2016, 7 §:n 1 momentti laissa 880/2013 ja 17 § osaksi laissa 1719/2015, seuraavasti:  
10 luku  
Salaiset pakkokeinot  
3 §  
Telekuuntelu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa telekuuntelua rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos epäiltyä on syytä epäillä:  
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksesta, hyökkäysrikoksen valmistelusta, sotarikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kidutuksesta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, jalkaväkimiinakiellon rikkomisesta;  
2) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, luvattomasta tiedustelutoiminnasta; 
3) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta, valtiopetoksen valmistelusta; 
4) törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä; 
5) lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä; 
6) taposta, murhasta, surmasta, rikoslain 21 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta kyseisen luvun 1, 2 tai 3 §:n mukaisesta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta; 
7) törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä, törkeästä vapaudenriistosta, ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta, panttivangin ottamisesta, panttivangin ottamisen valmistelusta; 
8) törkeästä ryöstöstä, törkeän ryöstön valmistelusta, törkeästä kiristyksestä; 
9) törkeästä kätkemisrikoksesta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta, törkeästä rahanpesusta; 
10) tuhotyöstä, liikennetuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta; 
11) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä radiologista asetta koskevasta rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, terrorismin rahoittamisesta, terroristiryhmän rahoittamisesta, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta;  
12) törkeästä vahingonteosta tai törkeästä datavahingonteosta;  
13) törkeästä petoksesta, törkeästä kiskonnasta; 
14) törkeästä rahanväärennyksestä; 
15) törkeästä ympäristön turmelemisesta; tai 
16) törkeästä huumausainerikoksesta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 §  
Televalvonta ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos epäiltyä on syytä epäillä: 
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta;  
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneesta luvattomasta käytöstä; 
4) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tai parituksesta; 
5) huumausainerikoksesta; 
6) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamisesta, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tai terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisestä; 
7) törkeästä tulliselvitysrikoksesta; 
8) törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä; 
9) panttivangin ottamisen valmistelusta; taikka  
10) törkeän ryöstön valmistelusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7 §  
Televalvonta teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella 
Esitutkintaviranomainen saa kohdistaa televalvontaa rikoksesta epäillyn, asianomistajan, todistajan tai muun henkilön suostumuksella tämän hallinnassa olevaan teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, kun on syytä epäillä: 
1) rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta; 
2) rikosta, jonka johdosta teleosoite tai telepäätelaite on oikeudettomasti toisen hallussa; 
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä lähestymiskiellon rikkomista, rikoslain 17 luvun 13 §:n 2 kohdassa tarkoitettua ilkivaltaa tai mainitun lain 24 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua viestintärauhan rikkomista; 
4) muuta kuin 3 kohdassa tarkoitettua teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä rikosta;  
5) terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämistä; tai 
6) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 §  
Suunnitelmallinen tarkkailu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Esitutkintaviranomainen saa kohdistaa rikoksesta epäiltyyn suunnitelmallista tarkkailua, jos tätä on syytä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, taikka varkaudesta, kätkemisrikoksesta tai terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisestä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 § 
Asuntokuuntelu ja sen edellytykset  
Esitutkintaviranomaiselle voidaan myöntää lupa kohdistaa teknistä kuuntelua vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan, jossa rikoksesta epäilty todennäköisesti oleskelee (asuntokuuntelu). Edellytyksenä on lisäksi, että häntä on syytä epäillä: 
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksesta, hyökkäysrikoksen valmistelusta, sotarikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kidutuksesta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, jalkaväkimiinakiellon rikkomisesta;  
2) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta; 
3) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta; 
4) törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä; 
5) taposta, murhasta, surmasta; 
6) törkeästä ihmiskaupasta; 
7) törkeästä ryöstöstä; 
8) törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta; 
9) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä radiologista asetta koskevasta rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, terrorismin rahoittamisesta; tai 
10) törkeästä huumausainerikoksesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 3 §, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 § ja 13 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 3 §, 5 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 921/2016 sekä 9 § laissa 881/2013, seuraavasti: 
5 luku  
Salaiset tiedonhankintakeinot  
3 §  
Salainen tiedonhankinta rikoksen paljastamiseksi 
Tässä luvussa säädettyjä keinoja saadaan käyttää seuraavien rikosten paljastamisessa: 
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen; 
2) sotaan yllyttäminen; 
3) maanpetos, törkeä maanpetos; 
4) vakoilu, törkeä vakoilu; 
5) turvallisuussalaisuuden paljastaminen; 
6) luvaton tiedustelutoiminta; 
7) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos; 
8) terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos; 
9) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu; 
10) terroristiryhmän johtaminen; 
11) terroristiryhmän toiminnan edistäminen; 
12) koulutuksen antaminen terrorismirikosten tekemistä varten; 
13) kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
14) värväys terrorismirikoksen tekemiseen; 
15) terrorismin rahoittaminen; 
16) terroristiryhmän rahoittaminen, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
17) matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta.  
5 § 
Telekuuntelu ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisille voidaan rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa telekuuntelua henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen; 
2) sotaan yllyttämiseen; 
3) maanpetokseen, törkeään maanpetokseen; 
4) vakoiluun, törkeään vakoiluun; 
5) turvallisuussalaisuuden paljastamiseen; 
6) luvattomaan tiedustelutoimintaan; 
7) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn rikokseen;  
8) terroristisessa tarkoitukseen tehtyyn radiologista asetta koskevaan rikokseen;  
9) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun; 
10) terroristiryhmän johtamiseen; 
11) terroristiryhmän toiminnan edistämiseen; 
12) koulutuksen antamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten; 
13) kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; 
14) värväykseen terrorismirikoksen tekemiseen; 
15) terrorismin rahoittamiseen; 
16) terroristiryhmän rahoittamiseen, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta; tai 
17) matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, jos teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 §  
Televalvonta ja sen edellytykset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisille voidaan rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyvän: 
1) rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta; 
2) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta; 
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön;  
4) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön, lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin tai paritukseen; 
5) huumausainerikokseen; 
6) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten, terroristiryhmän rahoittamiseen, matkustamiseen terrorismirikoksen tekemistä varten tai terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämiseen; taikka  
7) törkeään tulliselvitysrikokseen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 §  
Televalvonta teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella 
Poliisi saa kohdistaa rikoksen estämiseksi televalvontaa henkilön suostumuksella tämän hallinnassa olevaan teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen, kun jonkun voidaan lausumiensa tai muun käyttäytymisensä perusteella perustellusti olettaa syyllistyvän: 
1) rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta; 
2) rikokseen, jonka johdosta teleosoite tai telepäätelaite on oikeudettomasti toisen hallussa; 
3) teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtävään lähestymiskiellon rikkomiseen, rikoslain 17 luvun 13 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun ilkivaltaan tai mainitun lain 24 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun viestintärauhan rikkomiseen; 
4) muuhun kuin 3 kohdassa tarkoitettuun teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtävään rikokseen;  
5) terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämiseen; tai  
6) seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön. 
13 §  
Suunnitelmallinen tarkkailu ja sen edellytykset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poliisi saa rikoksen estämiseksi kohdistaa 2 momentissa tarkoitettuun henkilöön suunnitelmallista tarkkailua, jos on perusteltua syytä olettaa hänen syyllistyvän rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, taikka varkauteen, kätkemisrikokseen tai terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämiseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.10.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri