Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.31

Eduskunnan vastaus EV 81/2015 vp HE 59/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

HE 59/2015 vp
VaVM 13/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 59/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 13/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1238/2013 ja 1400/2014, uusi 9 ja 10 momentti seuraavasti: 
6 a § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poiketen siitä, mitä edellä tässä pykälässä yhteisön saamasta osingosta säädetään, osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin: 
1) se on osinkoa jakavan yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen; tai 
2) kyse on sellaisesta järjestelystä tai järjestelyjen sarjasta, jonka päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena on pykälän tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen ja joka ei ole aito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet huomioon ottaen. 
Edellä 9 momentin 2 kohdassa tarkoitettua järjestelyä tai järjestelyjen sarjaa pidetään epäaitona siltä osin kuin se ei perustu päteviin liiketaloudellisiin syihin, jotka vastaavat asian todellista taloudellista luonnetta. Mitä mainitussa lainkohdassa säädetään, ei estä sellaisten muiden säännösten tai sopimusmääräysten soveltamista, joiden tavoitteena on veron välttämisen, veropetosten tai väärinkäytösten estäminen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri