Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.40

Eduskunnan vastaus EV 83/2018 vp HE 110/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 110/2018 vp
HaVM 9/2018 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 110/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 9/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöksen 2, 3 ja 5 momentti seuraavasti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 103 §:n 2 a kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020. 
Edellä 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa, 70 §:n 2 momentissa sekä 89 §:n 1 momentissa sähköisestä asioinnista säädettyä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020. Ennen 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa. Ennen 89 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista momentissa tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Mitä lain 45 §:n 1 momentissa säädetään asevelvollisen velvollisuudesta pyydettäessä esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen on esitettävä selvitys aselupaa haettaessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaan tullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 hakea näille ampuma-aseille ja aseen osille aselupaa. Jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, aseen osista tulee tehdä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 70 §:n mukainen ilmoitus poliisille ja esittää pyynnöstä osat. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.10.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri