Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.44

Eduskunnan vastaus EV 86/2015 vp HE 84/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 84/2015 vp
LiVM 14/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 84/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 14/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki ajokorttilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 10 kohta, 40 §:n 1 momentin 5 kohta ja 70 §:n 1 momentin 3 kohta, 
sellaisena kuin niistä on 40 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 941/2013, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1081/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
4 § 
Ajokorttiluokat 
Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) T, johon kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen; 
8) LT, traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa ja enintään 60 kilometriä tunnissa, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Traktorin, jonka suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, kuljettamiseen vaaditaan sen kokonaismassan mukainen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ryhmään 1 kuuluvan luokan ajo-oikeus tai 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu ryhmään 2 kuuluvan luokan ajo-oikeus. Jos tässä momentissa tarkoitettuun traktoriin on kytketty hinattava ajoneuvo, sen kuljettajalla on oltava 1 momentin 6 kohdassa taikka 2 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. 
5 § 
Ikävaatimukset 
Vähimmäisikä ajokortin saamiseksi on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10) T- ja LT-luokassa 15 vuotta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40 § 
Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen 
Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä seuraavin poikkeuksin: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
70 § 
Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen 
Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei ole vielä luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen haltuunsa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiellon määräämiselle ovat olemassa 64 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 16 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen ehdon rikkomisen vuoksi taikka 64 §:n 2 momentin 3—5 kohdan tai 65 §:n nojalla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Ennen tämän lain voimaantuloa saatu T- tai B-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös ennen 1.1.2016 käyttöön otettua liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkittyä traktoria ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (/2015) voimaantulosäännöksen 8 momentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 389/2011, ja 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 389/2011, seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
Tämä laki koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Tämän lain säännöksiä kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä sovelletaan myös traktorin kuljettamiseen, jos kuljettajalta vaaditaan kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Vaarallisten aineiden kuljettajien pätevyydestä säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 4 §, sellaisena kuin se on laissa 1085/2012, seuraavasti: 
4 § 
Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkaminen 
Valvotun ajo-oikeuden määräämisestä säädetään ajokorttilain (386/2011) 69 §:ssä. Ajokorttilain 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ajokortin luokan muuttamisen edellytyksenä on, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen I osan, josta ilmenee, että ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen tämän lain 6 §:ssä tarkoitetusta päihteiden käyttöä koskevasta keskustelusta. 
Valvotun ajo-oikeuden alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvästä menettelystä säädetään ajokorttilain 15 a §:ssä. 
Valvottavan on täytettävä valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvat velvollisuudet. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri