Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.26

Eduskunnan vastaus EV 88/2017 vp HE 269/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 269/2016 vp
LaVM 8/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 269/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 8/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 2 §:n 1 kohta, 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 19 a § ja 21 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 kohta, 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 19 a § laissa 1220/1997 ja 21 §:n 5 momentti laissa 734/2014, sekä  
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1220/1997, uusi 2 momentti seuraavasti: 
1 §  
Lain tarkoitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tässä laissa liiketoiminnalla tarkoitetaan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa. 
2 § 
Liiketoimintakiellon henkilöpiiri 
Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä 3 §:ssä säädetyin edellytyksin: 
1) yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on kirjanpitolaissa säädetty kirjanpitovelvollisuus;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 § 
Liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset 
Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä 2 §:ssä tarkoitettu henkilö, 
1) jos hän on liiketoiminnassa muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvasta syystä olennaisesti laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia; tai 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
ja hänen toimintaansa on kokonaisuutena arvioiden pidettävä velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena. 
Laiminlyöntien olennaisuutta 1 momentin 1 kohdan mukaan arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen ja niillä tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 § 
Liiketoimintakiellon sisältö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuomioistuin voi erityisistä syistä määrätä, ettei kielto koske tiettyä, tietynlaista tai tietynlaajuista liiketoimintaa taikka tehtäviä tai toimintaa tietyssä yhteisössä tai säätiössä taikka 1 momentin 6 kohdan mukaisen määräysvallan hankkimista yhteisössä.  
19 a § 
Liiketoimintakieltoasian tutkinta 
Jos 2 §:ssä tarkoitettu henkilö on epäiltynä 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta liiketoiminnassa tehdystä rikoksesta, jota ei voida pitää vähäisenä, tai 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta liiketoiminnassa tehdystä rikoksesta, esitutkinnan yhteydessä on tutkittava, onko liiketoimintakiellon määräämiseen edellytykset. Jos henkilöä epäillään liiketoimintakiellon rikkomisesta, esitutkinnan yhteydessä on tutkittava, onko liiketoimintakiellon pidentämiseen edellytykset. Liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskeva tutkinta on toimitettava myös syyttäjän pyynnöstä. 
Liiketoimintakiellon määräämisen edellytykset on tutkittava myös, jos sitä pyytää: 
1) syyttäjä; 
2) 21 a §:n 3 momentissa tarkoitettu viranomainen lukuun ottamatta konkurssiasiamiestä; 
3) konkurssilaissa (120/2004) tarkoitettu pesänhoitaja. 
Viranomainen ja pesänhoitaja voi esittää 2 momentissa tarkoitetun pyynnön, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että 2 §:ssä tarkoitettu henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon 3 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. Edellytykset tutkii poliisi taikka tulliviranomainen toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä. Edellytysten tutkimisessa sovelletaan poliisilain (872/2011) 6 luvun säännöksiä poliisitutkinnasta. Mitä mainitussa luvussa säädetään päällystöön kuuluvasta poliisimiehestä, sovelletaan Tullissa pakkokeinolain (806/2011) 2 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun virkamieheen, ja mitä mainitussa luvussa säädetään poliisimiehestä, sovelletaan Tullissa tullimieheen. Viranomaisen ja pesänhoitajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava maksutta poliisille tai tulliviranomaiselle asian tutkimiseksi välttämättömät tiedot ja asiakirjat, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista esitutkintaviranomaiselle tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu. 
21 § 
Rekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tiedot päättyneistä liiketoimintakielloista on pidettävä salassa. Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan kuitenkin salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa: 
1) esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellon rikkomista koskevan rikoksen esitutkintaa ja liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittämistä varten; 
2) syyttäjälle syyteharkintaa ja syytteen ajamista varten sekä liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittämistä varten; 
3) turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaan toimivaltaisille viranomaisille mainitussa laissa tarkoitetun turvallisuusselvityksen laatimista varten. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lain 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 2 momenttia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin laiminlyönteihin. 
Tuomioistuin voi 4 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti määrätä, että kielto ei koske tietynlaajuista liiketoimintaa vain, jos liiketoimintakielto määrätään lain tultua voimaan. 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 2 luvun 14 §:n 1 momentti seuraavasti:  
2 luku  
Tullin toimivaltuudet tullirikostorjunnassa 
14 § 
Tietojen saanti yksityiseltä ja julkiselta yhteisöltä tai henkilöltä 
Tullilla on oikeus saada yksityiseltä tai julkiselta yhteisöltä tai henkilöltä yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa, toimitusjohtajaa, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä tai työntekijää velvoittavan yritys-, pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä tarvittavat tiedot tullirikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Tullilla on vastaava oikeus saada välttämättömät tiedot liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten selvittämiseksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki konkurssilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan konkurssilain (120/2004) 9 luvun 2 §:n 4 momentti sekä 
muutetaan 10 luvun 5 §:n 2 momentti ja 14 luvun 5 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 86/2013, seuraavasti: 
10 luku 
Konkurssin raukeaminen 
5 § 
Valtion varoista pesänhoitajalle maksettava korvaus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos pesänhoitaja tekee 14 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuun rikosepäilyyn perustuvan ilmoituksen poliisille tai liiketoimintakellosta annetun lain (1059/1985) 19 a §:n 2 momentissa tarkoitetun pyynnön, hänelle voidaan siihen liittyvästä lisätyöstä maksaa valtion varoista palkkiota ja kustannusten korvausta enintään 600 euroa. Palkkiota ja korvausta maksetaan valtion varoista vain siltä osin kuin konkurssipesän varat eivät riitä palkkioon ja korvaukseen.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 luku 
Konkurssipesän hallinto 
5 § 
Pesänhoitajan tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos on syytä epäillä, että velallinen on saattanut syyllistyä velkojia vastaan tehtyyn rikokseen, kirjanpitorikokseen tai muuhun sellaiseen elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen, jolla saattaa olla velkojien maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta vähäistä suurempi merkitys, pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä rikosepäilystä ilmoitus poliisille. Pesänhoitajan oikeudesta pyytää liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tutkintaa säädetään liiketoimintakellosta annetun lain 19 a §:n 2 momentissa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 31 b §, sellaisena kuin se on laissa 649/2014.  
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.9.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri