Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EV 89/2015 vp

Viimeksi julkaistu 15.12.2015 17.30

Eduskunnan vastaus EV 89/2015 vp HE 108/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunta
HE 108/2015 vp
MmVM 11/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 108/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 11/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

  Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
  muutetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 39 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1421/2014, seuraavasti: 
  39 § 
  Muut siirtymäsäännökset 
  Tämän lain 3 §:n 1 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 17—20 ja 24 §:ää, 25 §:n 3 momenttia, 27 ja 28 §:ää sekä soveltuvin osin 4 ja 5 §:ää sekä 9 §:n 1 momenttia sovelletaan 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun eriytettyyn liiketoimintaan 31 päivään joulukuuta 2016 saakka. 
  Metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä sisältäen myös 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivallan ja vastuun eriyttämisen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Maa- ja metsätalousministeriö voi ohjata eriyttämisen toteuttamisen valmistelua metsäkeskuksessa. Ministeriö ja metsäkeskus sopivat edelliseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 14.12.2015 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri