Eduskunnan vastaus
EV
89
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
HE 108/2015 vp
MmVM 11/2015 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 108/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 11/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 39 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1421/2014, seuraavasti: 
39 § 
Muut siirtymäsäännökset 
Tämän lain 3 §:n 1 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 17—20 ja 24 §:ää, 25 §:n 3 momenttia, 27 ja 28 §:ää sekä soveltuvin osin 4 ja 5 §:ää sekä 9 §:n 1 momenttia sovelletaan 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun eriytettyyn liiketoimintaan 31 päivään joulukuuta 2016 saakka. 
Metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä sisältäen myös 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivallan ja vastuun eriyttämisen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017. Maa- ja metsätalousministeriö voi ohjata eriyttämisen toteuttamisen valmistelua metsäkeskuksessa. Ministeriö ja metsäkeskus sopivat edelliseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 14.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.12.2015 17:30