Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.17

Eduskunnan vastaus EV 9/2017 vp HE 265/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

HE 265/2016 vp
StVM 3/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta (HE 265/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 3/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 

Laki eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläkesäätiölain (1774/1995) 47 e ja 47 g §, sellaisina kuin ne ovat laissa 391/2006, sekä 
muutetaan 46 a §, sellaisena kuin se on laeissa 382/2005 ja 391/2006, seuraavasti: 
46 a § 
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon rinnastetaan muutkin kuin siihen kuuluvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltiot 47 b—47 d, 47 f, 47 h—47 j ja 47 l—47 o §:ää sovellettaessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vakuutuskassalain (1164/1992) 83 k ja 83 m §, sellaisina kuin ne ovat laissa 392/2006, sekä 
muutetaan 83 g §, sellaisena kuin se on laeissa 383/2005 ja 392/2006, seuraavasti: 
83 g § 
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon rinnastetaan muutkin kuin siihen kuuluvat Taloudellisen  yhteistyön  ja  kehityksen  järjestön  (OECD) jäsenvaltiot 83 h—83 j, 83 l ja 83 n—83 r §:ää sovellettaessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.3.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri