Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.16

Eduskunnan vastaus EV 90/2017 vp HE 95/2017 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 95/2017 vp
HaVM 15/2017 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 95/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 15/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1007/2007, seuraavasti:  
2 § 
Valtuuskunta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtiovarainministeriö määrää kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevista kunnallista työnantajaa edustavista henkilöistä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä muutoinkin tasapuolisuusnäkökohdat.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 . 
Ennen lain voimaantuloa voimassa olleen lain mukaan määrätyn valtuuskunnan toimikausi jatkuu joulukuun 2017 loppuun. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.10.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri