Viimeksi julkaistu 10.5.2021 19.19

Eduskunnan vastaus EV 97/2016 vp HE 86/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta

HE 86/2016 vp
StVM 10/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta (HE 86/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 10/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki perhehoitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perhehoitolain (263/2015) 13 §:n 1 momentti sekä 16 §:n 1 ja 3 momentti sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti, 10 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta, lakiin uusi 15 a § ja 23 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
7 § 
Perhekodissa hoidettavien määrä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Perhekodissa saadaan kuitenkin hoitaa samanaikaisesti enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on 6 §:n 1 momentissa ja toisella 3 momentissa säädetty kelpoisuus. 
10 § 
Toimeksiantosopimus 
Perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän välisessä toimeksiantosopimuksessa tulee sopia: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 a) hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Oikeus vapaaseen 
Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, kunnan tai kuntayhtymän tulee järjestää perhehoitajalle mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on kaksi vuorokautta kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 a § 
Hyvinvointi- ja terveystarkastukset 
Kunnan on tarvittaessa järjestettävä toimeksiantosopimuksessa sovittavalla tavalla perhehoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Päätoimiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen on järjestettävä vähintään joka toinen vuosi. 
16 § 
Hoitopalkkio 
Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 775,00 euroa. Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioidessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kun lapsen hoito ja huolenpito on järjestetty kodin ulkopuolisen sijoituksen sijasta läheisverkoston kartoituksen perusteella huoltajuus- tai oheishuoltajuusmääräyksellä muun kuin biologisen vanhemman luona, tulee lasta hoitavalle henkilölle maksaa tämän lain mukainen hoitopalkkio, 17 §:n mukainen kulukorvaus ja 18 §:n mukainen käynnistämiskorvaus. Lasta hoitavalle henkilölle on tarvittaessa järjestettävä myös 10 §:ssä tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
23 § 
Voimaantulo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottuun perhehoitajalakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Kunnan tai kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa tehdyn toimeksiantosopimuksen tarkistamiseksi siten, että se vastaa tämän lain säännöksiä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 
Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään, ennen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen perustuva perhehoito voi jatkua lain voimaan tultua niin pitkään kuin hoidettavan hoidon tarve sitä edellyttää. 
 Lakiehdotus päättyy 

Helsingissä 21.6.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri