Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.31

Eduskunnan vastaus EV 98/2015 vp HE 51/2015 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 51/2015 vp
TyVM 3/2015 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 51/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyVM 3/2015 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan  vuorotteluvapaalain  (1305/2002)  3 §:n  4 kohta,  sellaisena  kuin  se  on  laissa 1127/2007, sekä 
muutetaan 4 §:n 1 momentti, 6 ja 7 § sekä 15 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti sekä 6 ja 7 § laissa 659/2014 ja 15 §:n 1 momentti  laissa 1191/2009, seuraavasti: 
4 § 
Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6 § 
Vuorotteluvapaan kesto 
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. 
7 § 
Sovitun vuorotteluvapaan pidentäminen 
Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. 
15 § 
Vuorottelukorvauksen suuruus 
Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus työttömyysturvalain 5 luvun 2—5 §:n sekä 6 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n perusteella. Vuorottelukorvausta määriteltäessä ei työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua lapsikorotusta oteta huomioon. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluvapaan tai sen jakson ennen tämän lain voimaantuloa, mutta vuorotteluvapaata ei ole pidetty kokonaan tämän lain voimaan tullessa, vuorotteluvapaaseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopimuksen ennen tämän lain voimaantuloa ja aloittaa vuorotteluvapaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016, vuorotteluvapaaseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.12.2015 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri