Viimeksi julkaistu 10.5.2021 20.19

Eduskunnan vastaus EV 98/2020 vp HE 99/2020 vp  HE 106/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä

HE 99/2020 vp
HE 106/2020 vp
TaVM 19/2020 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 99/2020 vp). 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä (HE 106/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TaVM 19/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti kilpailulain (948/2011) 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 721/2019, seuraavasti: 
26 §  
Käsittelymääräajat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jollei Kilpailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämisestä 92 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymisestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä          kuuta 20 ja se on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020. 
Lakia sovelletaan yrityskauppoihin, jotka on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 2 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen mutta ennen 1 päivää marraskuuta 2020. Lakia sovelletaan mainittuna ajanjaksona ilmoitettujen yrityskauppojen käsittelymääräaikaan myös lain voimassaolon päättymisen jälkeen. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.9.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri