Eduskunnan vastaus
EV
99
2015 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta
HE 70/2015 vp
StVM 12/2015 vp
Asia
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  lapsilisälain  ja  elatustukilain  4 §:n  muuttamisesta  (HE 70/2015 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 12/2015 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
lapsilisälain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan lapsilisälain (796/1992) 21 §, sellaisena kuin se on laissa 1144/2010, sekä  
muutetaan 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1034/2002, seuraavasti: 
4 §  
Rahoitus 
Kansaneläkelaitoksen on kymmenen arkipäivää ennen 10 §:ssä tarkoitettua lapsilisän maksupäivää ilmoitettava valtiolle määrä, joka tarvitaan Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan maksukuukautena maksettavien lapsilisien maksamiseen. Arvion yhteydessä Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava valtiolle edellistä kalenterikuukautta edeltäneeltä kalenterikuukaudelta tiedot maksettujen lapsilisien yhteismäärästä ja takaisin perityn lapsilisän määrästä. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Lain 21 §:n kumoaminen tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  
Laki 
elatustukilain 4 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elatustukilain (580/2008) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 857/2009, seuraavasti: 
4 §  
Rahoitus 
Kansaneläkelaitoksen on kymmenen arkipäivää ennen 16 §:ssä tarkoitettua elatustuen maksupäivää ilmoitettava valtiolle määrä, joka tarvitaan Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan maksukuukautena maksettavien elatustukien maksamiseen. Arvion yhteydessä Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava valtiolle edellistä kalenterikuukautta edeltäneeltä kalenterikuukaudelta tiedot maksettujen elatustukien yhteismäärästä, takautumissaatavan korvaukseksi perityn elatusavun määrästä ja takaisin perityn elatustuen määrästä.  
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Helsingissä 15.12.2015 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.12.2015 18:08