Keskustelualoite
KA
12
2016 vp
Stefan
Wallin
r
ym.
Keskustelualoite turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi on pitkään ollut esimerkkinä muille tavoitteissaan olla humanitäärinen oikeusvaltio. Pala palalta pääministeri Sipilän hallitus on murentanut tätä kuvaa. Hallituksella on ollut aktiivinen tavoite tehdä Suomesta sellainen maa, jonne turvapaikanhakijat eivät halua tulla. Tämän tavoitteen varjolla on tehty useita lakimuutoksia. Turvapaikanhakijat saavat vastaisuudessa vain erityistilanteessa avustajan mukaan turvapaikkakuulusteluun. Avustajien korvaukset on asetettu tasolle, joka ei anna mahdollisuutta perehtyä asiaan kunnolla. Valitusaikoja on lyhennetty. Perheenyhdistäminen on käytännössä riippuvaista siitä, ymmärtääkö turvapaikan saanut hakea sitä heti päätöksen saatuaan.  
Hallitus tuntuu olevan siinä uskossa, että henkilö, joka ei osaa suomea tai englantia, joka on joutunut hylkäämään perheensä, kotinsa, kaikkensa ja joka pusketaan läpi suomalaisen byrokraattisen systeemin ilman, että kukaan todella pysähtyy kuuntelemaan häntä, pystyisi toimimaan selkeästi ja loogisesti läpi koko turvapaikkaprosessin.  
Tehtyjä lakimuutoksia on perusteltu mm. prosessin nopeuttamisella. Käytännössä näillä toimilla on kuitenkin pyritty vaikeuttamaan oleskeluluvan saamista Suomessa. Mitä lyhyempi valitusaika on ja mitä huonommin oikeudellinen avustaja on saatavilla, sitä vaikeampaa turvapaikanhakijan on saada asiansa oikeudenmukaisesti käsitellyksi. Lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa siitä huolimatta, että perustuslakivaliokunta on suhtautunut siihen kriittisesti ja esitys tosiasiallisesti on heikentänyt turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. 
Hallituksen tavoitteena on nyt nopeuttaa turvapaikka-asioiden käsittelyä hallinto-oikeuksissa niin, että keskimääräinen käsittelyaika on alle kuusi kuukautta. Jo aiemmin olemme saaneet kuulla Maahanmuuttoviraston tiukentuneista käsittelytavoitteista.  
Pyydämme hallitusta selvittämään, miten se katsoo turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuvan, kun turvapaikanhakijoille asetettuja vaatimuksia lisätään, mahdollisuuksia avustajaan rajoitetaan, käsittelyä nopeutetaan ja virheiden oletetaan korjaantuvan valitusprosessin kautta.  
Julkisuuteen on levinnyt tieto Maahanmuuttoviraston muuttuneista maiden turvallisuusarvioista. Kaikki vastuulliset tahot ovat väittäneet olleensa tietämättömiä asiasta tai muuten vailla vastuuta. Siitä huolimatta Suomi määrää tuhansien ihmisten kohtalon tällaisten linjausten perusteella. Hallituksen tulee perusteellisesti selvittää ja selittää miksi Maahanmuuttovirasto on muuttanut ar-vioitaan Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanteesta.  
Hallituksen tulee myös tuntuvasti parantaa niiden turvapaikanhakijoiden tilannetta, joiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi. Me emme voi hyväksyä ulkomaalaispolitiikkaa, joka johtaa siihen, että tällaisia ihmisiä käännytetään takaisin jopa niihin maihin, joissa he alun perin ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Suomen kansallinen ihmiskaupparaportoija on kommentoinut tapausta tiukin sanoin. Suomi saattaa rikkoa kansainvälisiä sopimuksia, kun se poistaa maasta ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjä ihmisiä. Hallituksen tulee varmistaa, että Maahanmuuttoviraston toiminta ei ole oikeusvaltioperiaatteen vastaista. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. 
Helsingissä 20.9.2016 
Stefan
Wallin
r
Mats
Löfström
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Mats
Nylund
r
Mikaela
Nylander
r
Eva
Biaudet
r
Susanna
Huovinen
sd
Anders
Adlercreutz
r
Peter
Östman
kd
Li
Andersson
vas
Sanna
Marin
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Emma
Kari
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Katja
Hänninen
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Matti
Semi
vas
Erkki
Tuomioja
sd
Krista
Kiuru
sd
Ilkka
Kantola
sd
Viimeksi julkaistu 19.4.2017 11.11