Keskustelualoite
KA
14
2017 vp
Tuula
Haatainen
sd
ym.
Keskustelualoite seksuaalisesta häirinnästä
Eduskunnan puhemiehelle
Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa on viime aikoina puhuttanut ja järkyttänyt seksuaalinen häirintä. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Se on ollut läsnä kodeissa, harrastuksissa, kouluissa, opiskelupaikoissa, työpaikoilla ja julkisilla paikoilla. Se on ikään kuin kytenyt pinnan alla, mutta vain harvat ovat saaneet ääntänsä kuuluviin sanoessaan, että vesi kiehuu jo.  
Seksuaalisen häirinnän mittakaavan valtavuus tuli koko maailman tietoisuuteen, kiitos sosiaalisessa mediassa globaalisti levinneen kampanjan. Kaksi englanninkielistä sanaa "me too" ihmisten Facebook-, Twitter- ja muissa kanavissa paljastivat seksuaalisen häirinnän järkyttävän laajuuden. Kampanja kannusti seksuaalisen häirinnän uhriksi joutuneita kertomaan avoimesti asiasta.  
Seuraukset ovat olleet huomattavia. Seksuaalisesta häirinnästä on alettu puhua aivan uudella tavalla. Seksuaaliseen häirintään syyllistyneet henkilöt, joukossa paljon julkisuuden henkilöitä ja huipputason poliitikkoja, ovat joutuneet teoistaan vastuuseen. 
Suomessa asian käsittely on jäänyt alkuvaiheeseen. Ihmiset ovat kertoneet kokemuksistaan ja häirinnästä, ja muutama tapaus on tullut esiin. Nyt on kuitenkin seuraavan vaiheen vuoro. Nyt on tullut aika, että poliittiset päättäjät ottavat asian esille ja alkavat  tehdä töitä sen  eteen, että seksuaalinen häirintä saadaan kitkettyä yhteiskunnastamme. Ongelmaa ei voida lakaista maton alle. Seksuaalisen häirinnän pinnalle nostanut kampanja ei voi jäädä pelkäksi sosiaalisen median kampanjaksi. Esimerkiksi Ruotsissa yhteiskunnallinen keskustelu on johtanut toimenpiteisiin. 
Asia puhuttaa joka päivä työpaikoilla, kahviloissa ja kodeissa. Kun koko Suomi puhuu asiasta, kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta. Siksi on aika, että seksuaalisesta häirinnästä ja sen kitkemisestä käydään parlamentaarinen keskustelu. Keskustelun jälkeen on johtopäätösten ja tekojen aika.  
Asiassa on kyse jokaisen ihmisen oikeudesta elää ilman häirintää. Asiassa on kyse jokaisen ihmisen turvallisuudesta. Tämä on jokaisen poliittisen päättäjän asia. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä ja sen kitkemisestä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Helsingissä 24.11.2017 
Tuula
Haatainen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Ilkka
Kantola
sd
Riitta
Myller
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Antti
Rinne
sd
Kristiina
Salonen
sd
Joona
Räsänen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Ville
Skinnari
sd
Pilvi
Torsti
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Pia
Viitanen
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Annika
Lapintie
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Ben
Zyskowicz
kok
Silvia
Modig
vas
Li
Andersson
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Aila
Paloniemi
kesk
Mikaela
Nylander
r
Sari
Raassina
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Antero
Laukkanen
kd
Eva
Biaudet
r
Katja
Hänninen
vas
Mari-Leena
Talvitie
kok
Sari
Essayah
kd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Pertti
Salolainen
kok
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Anders
Adlercreutz
r
Johanna
Karimäki
vihr
Pekka
Puska
kesk
Hanna
Sarkkinen
vas
Anna-Maja
Henriksson
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Mats
Löfström
r
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Stefan
Wallin
r
Maria
Tolppanen
sd
Thomas
Blomqvist
r
Viimeksi julkaistu 30.11.2017 15.55