Keskustelualoite
KA
16
2017 vp
Johanna
Karimäki
vihr
ym.
Keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Joulukuun 3. päivänä vietettiin YK:n Kansainvälistä vammaisten päivää, joka muistuttaa vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  
Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. 
YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomessa vammaispalveluiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi kognitiivisista toimintarajoitteista kärsivät muistisairaat, joita ei mielletä vammaisiksi. 
Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella. Vammaiset ihmiset ovatkin keskimääräistä huonommin koulutettuja, työhön osallistuminen on vähäistä ja toimeentulo on niukkaa. 
Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ongelmia, jotka ilmenevät perusoikeuksien rajoittamisena kehitysvammaisten erityishuollossa, puutteina palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa, rajoituksina lakisääteisten palvelujen saamisessa, viivästyksinä ja menettelyvirheinä päätöksenteossa ja asian käsittelyssä sekä puutteina toimitilojen esteettömyydessä ja asioinnin saavutettavuudessa. 
Yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa että syrjimätöntä ilmapiiriä. Esteettömyys ja syrjimättömyys vaativat aktiivisia toimia koko yhteiskunnalta, vammaisten osallistamista ja aitoa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. 
Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Aikaisemmin tänä vuonna esimerkiksi Kelan kilpailutus kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista aiheutti syvän huolen tulkkauspalveluita käyttävissä asiakkaissa. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä meidän tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vammaisten oikeuksien toteutumisesta. 
Helsingissä 20.12.2017 
Johanna
Karimäki
vihr
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Timo
Harakka
sd
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jani
Toivola
vihr
Kristiina
Salonen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Ritva
Elomaa
ps
Päivi
Räsänen
kd
Pertti
Salolainen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Teuvo
Hakkarainen
ps
Matti
Torvinen
sin
Petri
Honkonen
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Ville
Tavio
ps
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arto
Pirttilahti
kesk
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Arja
Juvonen
ps
Leena
Meri
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Lea
Mäkipää
sin
Rami
Lehto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Reijo
Hongisto
sin
Suna
Kymäläinen
sd
Niilo
Keränen
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Riitta
Myller
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Jani
Mäkelä
ps
Sami
Savio
ps
Sari
Essayah
kd
Ville
Vähämäki
ps
Jukka
Kopra
kok
Matti
Semi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Tiina
Elovaara
sin
Katri
Kulmuni
kesk
Veera
Ruoho
kok
Mirja
Vehkaperä
kesk
Jaana
Pelkonen
kok
Ville
Skinnari
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Thomas
Blomqvist
r
Pauli
Kiuru
kok
Mikaela
Nylander
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Stefan
Wallin
r
Peter
Östman
kd
Sirpa
Paatero
sd
Joona
Räsänen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Sanna
Marin
sd
Ilkka
Kantola
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Tuula
Haatainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Antti
Rinne
sd
Ulla
Parviainen
kesk
Antero
Laukkanen
kd
Olli
Immonen
ps
Kari
Kulmala
sin
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Katja
Taimela
sd
Pilvi
Torsti
sd
Li
Andersson
vas
Mika
Kari
sd
Pia
Viitanen
sd
Harry
Wallin
sd
Silvia
Modig
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Veronica
Rehn-Kivi
r
Timo
Kalli
kesk
Markku
Eestilä
kok
Jutta
Urpilainen
sd
Maria
Guzenina
sd
Pekka
Puska
kesk
Sari
Tanus
kd
Hannu
Hoskonen
kesk
Tapani
Tölli
kesk
Anne-Mari
Virolainen
kok
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Sanna
Lauslahti
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Kauko
Juhantalo
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Anders
Adlercreutz
r
Timo
Heinonen
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Katja
Hänninen
vas
Markus
Lohi
kesk
Emma
Kari
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Harry
Harkimo
kok
Touko
Aalto
vihr
Viimeksi julkaistu 20.12.2017 15.11