Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Keskustelualoite KA 16/2017 vp 
Johanna Karimäki vihr ym. 
 
Keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Joulukuun 3. päivänä vietettiin YK:n Kansainvälistä vammaisten päivää, joka muistuttaa vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  

Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. 

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomessa vammaispalveluiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi kognitiivisista toimintarajoitteista kärsivät muistisairaat, joita ei mielletä vammaisiksi. 

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella. Vammaiset ihmiset ovatkin keskimääräistä huonommin koulutettuja, työhön osallistuminen on vähäistä ja toimeentulo on niukkaa. 

Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ongelmia, jotka ilmenevät perusoikeuksien rajoittamisena kehitysvammaisten erityishuollossa, puutteina palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa, rajoituksina lakisääteisten palvelujen saamisessa, viivästyksinä ja menettelyvirheinä päätöksenteossa ja asian käsittelyssä sekä puutteina toimitilojen esteettömyydessä ja asioinnin saavutettavuudessa. 

Yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa että syrjimätöntä ilmapiiriä. Esteettömyys ja syrjimättömyys vaativat aktiivisia toimia koko yhteiskunnalta, vammaisten osallistamista ja aitoa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. 

Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Aikaisemmin tänä vuonna esimerkiksi Kelan kilpailutus kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista aiheutti syvän huolen tulkkauspalveluita käyttävissä asiakkaissa. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä meidän tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun vammaisten oikeuksien toteutumisesta. 
Helsingissä 20.12.2017 
Johanna Karimäki vihr 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Timo Harakka sd 
Hanna Halmeenpää vihr 
Jani Toivola vihr 
Kristiina Salonen sd 
Jari Myllykoski vas 
Ritva Elomaa ps 
Päivi Räsänen kd 
Pertti Salolainen kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Teuvo Hakkarainen ps 
Matti Torvinen sin 
Petri Honkonen kesk 
Markku Pakkanen kesk 
Ville Tavio ps 
Jyrki Kasvi vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Antero Vartia vihr 
Ville Niinistö vihr 
Heli Järvinen vihr 
Ozan Yanar vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Arto Pirttilahti kesk 
Satu Hassi vihr 
Mika Niikko ps 
Arja Juvonen ps 
Leena Meri ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Lea Mäkipää sin 
Rami Lehto ps 
Jari Ronkainen ps 
Reijo Hongisto sin 
Suna Kymäläinen sd 
Niilo Keränen kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Riitta Myller sd 
Lauri Ihalainen sd 
Satu Taavitsainen sd 
Toimi Kankaanniemi ps 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Jani Mäkelä ps 
Sami Savio ps 
Sari Essayah kd 
Ville Vähämäki ps 
Jukka Kopra kok 
Matti Semi vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Tiina Elovaara sin 
Katri Kulmuni kesk 
Veera Ruoho kok 
Mirja Vehkaperä kesk 
Jaana Pelkonen kok 
Ville Skinnari sd 
Erkki Tuomioja sd 
Thomas Blomqvist 
Pauli Kiuru kok 
Mikaela Nylander 
Anna-Maja Henriksson 
Stefan Wallin 
Peter Östman kd 
Sirpa Paatero sd 
Joona Räsänen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Maria Tolppanen sd 
Susanna Huovinen sd 
Eero Heinäluoma sd 
Sanna Marin sd 
Ilkka Kantola sd 
Anneli Kiljunen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Jukka Gustafsson sd 
Tuula Haatainen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Krista Kiuru sd 
Tarja Filatov sd 
Antti Rinne sd 
Ulla Parviainen kesk 
Antero Laukkanen kd 
Olli Immonen ps 
Kari Kulmala sin 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Katja Taimela sd 
Pilvi Torsti sd 
Li Andersson vas 
Mika Kari sd 
Pia Viitanen sd 
Harry Wallin sd 
Silvia Modig vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Veronica Rehn-Kivi 
Timo Kalli kesk 
Markku Eestilä kok 
Jutta Urpilainen sd 
Maria Guzenina sd 
Pekka Puska kesk 
Sari Tanus kd 
Hannu Hoskonen kesk 
Tapani Tölli kesk 
Anne-Mari Virolainen kok 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
Sanna Lauslahti kok 
Tuomo Puumala kesk 
Ari Torniainen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Kauko Juhantalo kesk 
Juha Pylväs kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Anders Adlercreutz 
Timo Heinonen kok 
Juhana Vartiainen kok 
Kari Tolvanen kok 
Katja Hänninen vas 
Markus Lohi kesk 
Emma Kari vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Harry Harkimo kok 
Touko Aalto vihr