Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Keskustelualoite KA 19/2016 vp 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr ym. 
 
Keskustelualoite koulutuksen tasa-arvosta ja oppimistulosten eriytymisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Maan hallitus on linjannut: "Korkea sivistystaso, toimivat varhaiskasvatuspalvelut sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on turvattava koko maassa." Tämä on periaate, johon on helppo yhtyä. 

Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon perusta on Suomessa luotu ajatukselle, että riippumatta siitä, mihin päin Suomea ja millaiseen perheeseen lapsi syntyy, koulutuksella tarjotaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet omien vahvuuksien löytämiseen ja päämäärien tavoitteluun. Suomea onkin voitu pitkään pitää tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien mallimaana. 

Suomalaisen peruskoulun kantavana ajatuksena on taata kaikille yhtenäinen ja katkeamaton yhdeksänvuotinen opintie, johon jokaisella on oikeus ja velvollisuus osallistua varallisuudesta, asuinpaikasta tai taustasta riippumatta. Nyt kuitenkin koulutuksen rahoitusta on vähennetty ja erot koulutuksen laadussa ja saatavuudessa ovat kasvaneet. Siinä missä toisen kunnan oppilaalle tarjotaan useita valinnaisia oppiaineita ja ylimääräisiä tunteja pienissä opetusryhmissä, toisessa oppilas saa peruskoulun aikana yli yhden lukukauden verran vähemmän opetusta. Kun toisessa kunnassa erityistä tukea saa vain 3 prosenttia oppilaista, toisessa sitä saa 12. (Tilastokeskus) 

Oppilaiden, jotka tarvitsisivat koulussa vahvempaa tukea oppiakseen, saavat sitä yhä harvemmin ja entistä vähemmän. Viidessä vuodessa erityistä tai tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä on kasvanut kolmanneksella eli 24 000:lla (Tilastokeskus), kun samanaikaisesti erityisopettajien määrä on lisääntynyt vain 100—200 opettajalla (OPH). Luokkamuotoista erityisopetusta on radikaalisti vähennetty, tietysti inkluusiotakin tavoitellen, mutta tilalle ei ole usein tullut uudenlaista tukea. Opettajat kokevat vuoden 2010 oppimisen tukea koskeneen perusopetuslain muutoksen vain lisänneen byrokratiaa ja toimineen vain säästöautomaattina oppilaiden tukitoimista. Kun nuori putoaa kelkasta, on hänen enää vaikea saada muita kiinni. 

Oppimistulosten heikentymistä on havaittu kotimaisissa tutkimuksissa ja mm. kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Erot hyvin ja heikosti pärjäävien oppilaiden välillä ovat kasvaneet häntäpään pudotessa yhä kauemmaksi kärjestä. Matematiikkaa heikosti osaavien osuus kaksinkertaistui Suomessa kuudesta kahteentoista prosenttiin vuodesta 2003 vuoteen 2012. Nämä oppilaat eivät saavuta perusopetuksessa jatko-opinnoissa, työelämässä tai edes arkipäivässä tarvittavaa matemaattista osaamista. Parhaat viisi prosenttia oppilaista on taidoissaan jopa seitsemän kouluvuotta heikoimpia oppilaita edellä, kun peruskoulu päättyy. Ero maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön lukutaidossa sekä matematiikassa on kansainvälisestikin vertaillen Suomessa hyvin suuri. Myös sukupuolten erot oppimistuloksissa ovat voimakkaat: Uusin PISA-mittaus ennakoi lukutaidon riskiryhmään kuuluvien poikien osuuden olevan voimakkaassa kasvussa. Erityisen heikosti menestyvät pojat Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Välijärvi, 2016) 

Suomessa on yhä kasvava joukko nuoria, joilla perusluku-, lasku- ja ongelmanratkaisutaidot jäävät niin puutteellisiksi, etteivät he selviydy arjen haasteista. Tämä näkyy vaikeuksina suoriutua toisen asteen opinnoista ja kasvavana määränä nuoria työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorista aikuisista joka viides on ilman perusopetuksen jälkeistä toisen asteen tutkintoa (AVI, 2016). 

Sivistykseen ja osaamiseen investoiminen tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun taas syrjäytymisen kustannukset ovat yhteiskunnalle miljoonia euroja. Huoli koulutuksen tasa-arvon rapautumisesta on jaettu yli puoluerajojen, ja se ymmärretään keskeisenä kysymyksenä Suomen menestymiselle tulevaisuudessa. Siksi eduskunnan tulisi käydä laajempaa keskustelua keinoista oppimistulosten eriytymisen pysäyttämiseksi ja suomalaisen osaamistason nostamiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun koulutuksellisesta tasa-arvosta ja oppimistulosten eriytymisestä. 
Helsingissä 15.11.2016 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Satu Hassi vihr 
Jani Toivola vihr 
Emma Kari vihr 
Ozan Yanar vihr 
Heli Järvinen vihr 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Tarja Filatov sd 
Tuula Haatainen sd 
Veronica Rehn-Kivi 
Antti Rinne sd 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Mikaela Nylander 
Eva Biaudet 
Anna-Maja Henriksson 
Mats Nylund 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Eero Heinäluoma sd 
Markus Mustajärvi vas 
Päivi Räsänen kd 
Joona Räsänen sd 
Matti Semi vas 
Krista Kiuru sd 
Silvia Modig vas 
Maria Guzenina sd 
Ilkka Kantola sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Maria Tolppanen sd 
Satu Taavitsainen sd 
Peter Östman kd 
Kari Uotila vas 
Tiina Elovaara ps 
Joakim Strand 
Stefan Wallin 
Li Andersson vas 
Anna Kontula vas 
Jari Myllykoski vas 
Lauri Ihalainen sd 
Sari Essayah kd 
Pia Viitanen sd 
Sirpa Paatero sd 
Anneli Kiljunen sd 
Sari Tanus kd 
Hanna Sarkkinen vas 
Antero Laukkanen kd 
Katja Hänninen vas 
Tytti Tuppurainen sd 
Suna Kymäläinen sd 
Katja Taimela sd 
Riitta Myller sd 
Susanna Huovinen sd 
Annika Lapintie vas 
Jukka Gustafsson sd