Keskustelualoite
KA
6
2017 vp
Pauli
Kiuru
kok
ym.
Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi 100-vuotta ansaitsee keskustelun kulttuurimme merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.  
Kulttuurilla on merkittävä yhteiskunnallinen asema ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Kulttuuri luo yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri on itseisarvo, joka heijastelee historiallista kerroksellisuutta ja ihmisyyden syvintä olemusta. Globalisaation, maahanmuuton sekä viestinnän uusien muotojen vaikutuksesta kulttuuriympäristömme on muuttumassa mosaiikkimaisemmaksi.  
Kulttuurin monimuotoisuus auttaa parhaimmillaan lisäämään vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta. Kulttuurin eri muodot tarjoavat mahdollisuuden virkistäytymiseen ja palautumiseen. Kulttuuri luo tilaisuuksia kokea ja tuntea asioita yhdessä. Se vähentää yksinäisyydentunnetta, irrallisuutta ja merkityksettömyyttä ehkäisten syrjäytymistä.  
Kulttuurin terveydelle myönteiset vaikutukset ovat tieteellisesti todistettuja. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus päästä osallisiksi kulttuurin monipuolisesta tarjonnasta ja harjoittaa luovuutta itselleen luonnikkaalla tavalla. Kulttuurin kirjo ja tarjonta on ymmärrettävä laajasti taiteen eri muotojen, kirjallisuuden ja myös liikunnan osa-alueilla unohtamatta kulttuuri- ja asuinympäristöä. 
Kulttuurilla ja luovalla taloudella on huomattavat taloudelliset vaikutukset. Kulttuuria ja luovuutta löytyy kaikilta talouden osa-alueilta. Yritys- ja työllistämispotentiaalia on runsaasti käyttämättä. On tärkeää, ettemme jää jälkeen muista länsimaista luovien alojen bruttokansantuotteen kehityksessä. Luovien alojen koulutuksen ja kulttuurin rahoituspohja on turvattava kansantaloudellisesti kestävällä ja johdonmukaisella tavalla. 
Kirjoitus- ja lukutaito mahdollistavat osaltaan ajassa elävän kulttuurin kehittymisen. Digitalisoituminen ja sosiaalinen media ovat muuttamassa kirjoitus- ja lukutaidon olemusta. Muutokset näkyvät esimerkiksi mediassa lisääntyvänä viihteellistymisenä, nopeatempoisuutena sekä kärkevämpänä keskustelukulttuurina. Merkkejä luku- ja kirjoitustaidon heikentymisestä on nähtävissä.  
Sisäisen turvallisuuden strategian (Sisäministeriön julkaisu 15/2017) mukaan kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten hyvin yhteiskuntamme kestää vastakkainasettelua ja informaatiovaikuttamista. Kulttuurilla laajasti ymmärrettynä on myös turvallisuusnäkökulma hyvinvointinäkökulman lisäksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kannustamana suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.  
Helsingissä 27.10.2017 
Pauli
Kiuru
kok
Pia
Viitanen
sd
Sanna
Lauslahti
kok
Mats
Nylund
r
Anders
Adlercreutz
r
Pertti
Salolainen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Antero
Laukkanen
kd
Ben
Zyskowicz
kok
Mikko
Alatalo
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Eero
Suutari
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Kari
Kulmala
si
Lasse
Hautala
kesk
Peter
Östman
kd
Markku
Pakkanen
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Sari
Multala
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Martti
Mölsä
si
Petri
Honkonen
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Mirja
Vehkaperä
kesk
Veera
Ruoho
kok
Antti
Rantakangas
kesk
Harry
Harkimo
kok
Kimmo
Kivelä
si
Elsi
Katainen
kesk
Timo
Heinonen
kok
Timo V.
Korhonen
kesk
Kauko
Juhantalo
kesk
Thomas
Blomqvist
r
Ulla
Parviainen
kesk
Martti
Talja
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Pekka
Puska
kesk
Elina
Lepomäki
kok
Emma
Kari
vihr
Krista
Kiuru
sd
Kari
Uotila
vas
Mika
Kari
sd
Joona
Räsänen
sd
Satu
Hassi
vihr
Jukka
Gustafsson
sd
Susanna
Huovinen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tarja
Filatov
sd
Sirpa
Paatero
sd
Tuula
Haatainen
sd
Li
Andersson
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Silvia
Modig
vas
Anna
Kontula
vas
Ilkka
Kantola
sd
Maria
Tolppanen
sd
Jyrki
Kasvi
vihr
Maria
Guzenina
sd
Sanna
Marin
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Harry
Wallin
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Timo
Harakka
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Antti
Rinne
sd
Antti
Lindtman
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Pekka
Haavisto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Markus
Mustajärvi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Matti
Semi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Timo V.
Korhonen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Mika
Niikko
ps
Mikko
Kärnä
kesk
Pentti
Oinonen
si
Ville
Vähämäki
ps
Jari
Ronkainen
ps
Outi
Mäkelä
kok
Harri
Jaskari
kok
Sari
Raassina
kok
Wille
Rydman
kok
Pia
Kauma
kok
Tiina
Elovaara
si
Juha
Pylväs
kesk
Sofia
Vikman
kok
Mats
Löfström
r
Anne-Mari
Virolainen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Sari
Tanus
kd
Sari
Essayah
kd
Hannu
Hoskonen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Sami
Savio
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Arja
Juvonen
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
si
Jari
Myllykoski
vas
Sari
Sarkomaa
kok
Anne
Kalmari
kesk
Viimeksi julkaistu 30.10.2017 11.29