Keskustelualoite
KA
9
2019 vp
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
ym.
Keskustelualoite YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Joulukuun 3. päivänä vietettiin YK:n Kansainvälistä vammaisten päivää, joka muistuttaa vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla. Suomi on ratifioinut 10.6.2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.  
Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.  
YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Jokaisella ihmisellä on oltava yhdenvertainen oikeus omaan tarpeensa mukaisiin vammaispalveluihin. Kyse on siitä, täyttyykö lain mukainen edellytys vammaisuudesta: "Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista." Eli tässä yhteydessä tulkittavaksi tulee pitkäaikaisuus ja erityisyys.  
Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella. Vammaisten henkilöiden koulutusta ja työelämään pääsyä on tuettava nykyistä paremmin. 
Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ongelmia, jotka ilmenevät perusoikeuksien rajoittamisena kehitysvammaisten erityishuollossa, puutteina palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimisessa, rajoituksina lakisääteisten palvelujen saamisessa, viivästyksinä ja menettelyvirheinä päätöksenteossa ja asian käsittelyssä sekä puutteina toimitilojen esteettömyydessä ja asioinnin saavutettavuudessa.  
Vammaisfoorumi on selvittänyt kyselytutkimuksella (vuosina 2016—2018), miten vammaisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Kyselyn tulokset kertovat karulla tavalla, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksesta huolimatta huonosti tai erittäin huonosti. 
Yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa että syrjimätöntä ilmapiiriä. Esteettömyys ja syrjimättömyys vaativat aktiivisia toimia koko yhteiskunnalta, vammaisten osallistamista ja aitoa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.  
Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Vammaiset ihmiset tarvitsevat tomintakykynsä ylläpitämiseen ja edistämiseen vaikuttavaa kuntoutusta ja toimivia apuvälineitä. Palvelujen saavutettavuus on taattava kuulovammaisille, näkövammaisille sekä selkokielellä. 
Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä meidän tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa.  
Helsingissä 13.12.2019 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Paula
Werning
sd
Tuula
Väätäinen
sd
Anders
Norrback
r
Jari
Myllykoski
vas
Johannes
Koskinen
sd
Eveliina
Heinäluoma
sd
Veronica
Rehn-Kivi
r
Pia
Viitanen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Heidi
Viljanen
sd
Seppo
Eskelinen
sd
Timo
Harakka
sd
Matias
Mäkynen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Aki
Lindén
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Niina
Malm
sd
Sanna
Marin
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Raimo
Piirainen
sd
Hussein
al-Taee
sd
Marko
Asell
sd
Kimmo
Kiljunen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Mika
Kari
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Maria
Guzenina
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Sebastian
Tynkkynen
ps
Johan
Kvarnström
sd
Katja
Taimela
sd
Piritta
Rantanen
sd
Tarja
Filatov
sd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Petri
Honkonen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Hanna
Huttunen
kesk
Pasi
Kivisaari
kesk
Jouni
Ovaska
kesk
Hilkka
Kemppi
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Anu
Vehviläinen
kesk
Eeva
Kalli
kesk
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Markus
Lohi
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Mikko
Kinnunen
kesk
Tuomas
Kettunen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Juha
Sipilä
kesk
Joonas
Könttä
kesk
Petri
Huru
ps
Mari
Rantanen
ps
Veijo
Niemi
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Jari
Koskela
ps
Juha
Mäenpää
ps
Rami
Lehto
ps
Jani
Mäkelä
ps
Jari
Ronkainen
ps
Sami
Savio
ps
Ville
Vähämäki
ps
Ritva
Elomaa
ps
Lulu
Ranne
ps
Sheikki
Laakso
ps
Jussi
Wihonen
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Sanna
Antikainen
ps
Mikko
Lundén
ps
Mats
Löfström
r
Eva
Biaudet
r
Mikko
Ollikainen
r
Joakim
Strand
r
Sandra
Bergqvist
r
Anders
Adlercreutz
r
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Mia
Laiho
kok
Terhi
Koulumies
kok
Arto
Satonen
kok
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Paula
Risikko
kok
Pia
Kauma
kok
Sofia
Vikman
kok
Pauli
Kiuru
kok
Katja
Hänninen
vas
Merja
Kyllönen
vas
Juho
Kautto
vas
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Mai
Kivelä
vas
Veronika
Honkasalo
vas
Johannes
Yrttiaho
vas
Jussi
Saramo
vas
Pia
Lohikoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Mirka
Soinikoski
vihr
Iiris
Suomela
vihr
Sofia
Virta
vihr
Jenni
Pitko
vihr
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
Atte
Harjanne
vihr
Inka
Hopsu
vihr
Mari
Holopainen
vihr
Bella
Forsgrén
vihr
Hanna
Holopainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Tiina
Elo
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Saara
Hyrkkö
vihr
Emma
Kari
vihr
Harry
Harkimo
liik
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 9.43