Talousarvioaloite
TAA
115
2015 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen säilyttämiseen (6 470 000 euroa)
Eduskunnalle
Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia. Se tukee elinikäistä oppimista ja koulussa tarvittavia valmiuksia sekä ehkäisee syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Kansainvälisissä tutkimuksissa varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseen. 
Hiljattain uudistetussa varhaiskasvatuslaissa määriteltiin varhaiskasvatukselle hyvät, haastavat ja pedagogista ammattitaitoa vaativat tavoitteet. Niiden toteutuminen edellyttää sopivan kokoisia lapsiryhmiä ja pedagogisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden riittävää mitoitusta jokaisessa lapsiryhmässä. Hallituksen esitys hoitajamitoituksen muuttamisesta on ristiriidassa varhaiskasvatuslain kanssa ja vaarantaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen. 
Päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen ja ammattikasvattajien määrän vähentäminen heikentää varhaiskasvatuksen laatua. Suuressa lapsiryhmässä on vaikea toteuttaa monipuolista toimintaa ja ottaa huomioon erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Varhaiskasvatuksessa tehdään työtä hyvin erilaisista lähtökohdista tulevien lasten toimivan ja turvallisen arjen järjestämiseksi sekä oppimista ja kehittymistä tukevan ympäristön luomiseksi. Tämä vaatii lasten yksilöllistä huomioimista niin toiminnan suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Kasvavat ryhmäkoot heikentävät lapsen oikeutta saada hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioivaa opetusta, kasvatusta ja hoitoa. 
Hoitajamitoituksen muuttaminen lisäisi entisestään fyysisesti ja henkisesti kuormittavan, pienipalkkaisen ja naisvaltaisen alan kuormittavuutta ja heikentää alan työllisyyttä. Hallitus ei ole asianmukaisesti arvioinut esityksensä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon tai lapsen edun näkökulmasta. 
Katsomme, että hallituksen esitystä määrärahan vähentämisestä ei tule hyväksyä, vaan nykytila tulee säilyttää. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 6 470 000 euroa momentille 28.90.30 varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen säilyttämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
Emma
Kari
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 21.10.2015 11:34