Talousarvioaloite
TAA
153
2016 vp
Emma
Kari
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen (15 874 000 euroa)
Eduskunnalle
Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino edistää lasten hyvinvointia. Se tukee elinikäistä oppimista ja koulussa tarvittavia valmiuksia sekä ehkäisee syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta. Kansainvälisissä tutkimuksissa varhaiskasvatus on todettu tuloksellisimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi keinoksi lasten hyvinvoinnin ja kehityksen varmistamiseen.  
Päivähoito-oikeuden rajaaminen hankaloittaa lasten ja perheiden arkea ja heikentää varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta. Lisäksi päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää sääntelyä, byrokratiaa ja kuntien hallinnollisia kustannuksia, mikä on vastoin hallituksen tavoitteita vähentää byrokratiaa ja karsia sääntelyä. Perheet, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona, käyttävät jo nyt varsin harvoin kokopäiväistä päivähoito-oikeutta. Rajaus kohdistuu siis juuri niihin perheisiin ja lapsiin, joilla on suurin tarve päivähoidolle.  
Rajaus jättää ulkopuolelleen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia. Tämä lisää lasten eriarvoisuutta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on erityisen tärkeä heikompiosaisten perheiden lapsille. Tutkimusten mukaan subjektiivinen päivähoito-oikeus tasaa koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäisee olemassa olevien ongelmien syvenemistä. Se on yksi tärkeimmistä lastensuojelun avohuollon tukitoimista, ja sen rajaaminen voi kasvattaa lastensuojelun kustannuksia.  
Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei voi olla riippuvainen hänen vanhempiensa työmarkkina-asemasta. Kyse on ensisijaisesti lapsen oikeudesta, ei vanhemman. Samalla subjektiivinen päivähoito-oikeus kuitenkin tukee perheitä, työnantajia ja laajemmin koko yhteiskuntaa.  
Katsomme, että hallituksen esitystä määrärahan vähentämiseksi ei tule hyväksyä, vaan lasten subjetiivinen oikeus päivähoitoon tulee palauttaa. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 15 874 000 euroa momentille 28.90.30 subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Emma
Kari
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 11.10.2016 10:14