Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.20

Talousarvioaloite TAA 174/2016 vp 
Elsi Katainen kesk ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä palopäällystökoulutuksen toteuttamiseen Pelastusopistossa (1 200 000 euroa)

Eduskunnalle

Pelastusopiston tutkintoon johtavaa koulutusta ovat hätäkeskuspäivystäjätutkinto, pelastajatutkinto ja alipäällystötutkinto. Pelastusopistossa on annettu lisäksi yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa palopäällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Pelastusopisto tarvitsee AMK-tasoisen koulutuksen toteuttamiseen kumppanin, koska pelastusopistolla itsellään ei ole tutkinnonanto-oikeutta.  

Valtioneuvoston selonteon (VNS 8/2016 vp) mukaan Pelastusopisto on käytännössä toteuttanut koulutuksen kokonaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on vähentänyt Pelastusopistolle annettavaa rahoitusosuutta yli 20 prosenttia vuosien 2013—2016 aikana ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksen muutoksen vuoksi, mikä on tarkoittanut käytännössä valtion osuuden vähentymistä. Pelastusopisto ei pysty kompensoimaan enää tulojen vähennystä muusta toiminnastaan. Tämän vuoksi sisäasiainministeriö valmistelee palopäällystökoulutuksen siirtoa Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle vakaamman rahoituksen turvaamiseksi.  

Savonia-ammattikorkeakoulun rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun rahoitus sisäministeriöltä. Tämä on yksi peruste siirrolle, koska SM pystyy rahoituksen siirtoon saman hallinnonalan sisällä.  

Palopäällystökoulutuksen määrärahat ovat jatkuvasti olleet tarvetta pienemmät, minkä johdosta Savonia-ammattikorkeakoulu ollessaan kuntayhtymä joutui rahoittamaan valtakunnallista palopäällystökoululutusta kuntien perusrahoituksella. Tähän ongelmaan on useina vuosina kiinnitetty huomiota muun muassa kansanedustajien talousarvioaloitteissa. Kokonaan valtion rahoitukseen siirtyminen ei ole parantanut tilannetta, vaan Pelastusopiston muusta toiminnasta on rahoitettu edelleen palopäällystökoulutusta.  

Koulutuksen siirrossa on samalla kyse koulutusvastuun ja tutkinnonanto-oikeuden siirtämisestä. Kyseinen siirto merkitsee myös koulutuspaikkojen ja tutkinnonanto-oikeuden siirtoa Pohjois-Savosta, mitä ei muiden jo toteutettujen vähennysten lisäksi voida hyväksyä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 200 000 euroa momentille 26.30.01 käytettäväksi palopäällystökoulutuksen ostamiseen Savonia-ammattikorkeakoululta. 
Helsingissä 30.9.2016 
Elsi Katainen kesk 
Markku Rossi kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Riitta Myller sd 
Matti Semi vas 
Krista Mikkonen vihr 
Pentti Oinonen ps 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kivelä ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Seppo Kääriäinen kesk