Talousarvioaloite
TAA
228
2019 vp
Antti
Rantakangas
kesk
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Haapavedellä sijaitsevan Haapajärven ekologisen tilan parantamiseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen (250 000 euroa)
Eduskunnalle
Haapavedellä sijaitseva Haapajärvi on sen läpi virtaavan Pyhäjoen laajentuma. Järven pinta-ala on 303 ha, ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Veden ravinteisuus on noussut vuosien 2006—2017 välisellä tarkkailujaksolla selvästi. Johtopäätöksiä ei ole tehty siitä, mistä järveen tulee kuormituksia ja mitkä tekijät heikentävät järven tilaa. Umpeen kasvaminen vaarantaa vesistön ekologisen tilan säilymistä ja heikentää taajaman ja järven läheisyydessä sijaitsevan leirintäalueen viihtyisyyttä. Umpeen kasvamista on pyritty hillitsemään vuosina 2018 ja 2019 vesikasvillisuuden niitoilla, pois lukien pahiten umpeenkasvaneella järven eteläosalla. Ekologisen tilan heikentymisellä saattaa olla vaikutuksia myös järven läheisyyteen suunnitteilla oleville biotaloushankkeille. 
Tutkimushankkeen tavoitteena on saada selville järveä kuormittavien tekijöiden syntyminen sekä ulkoisen ja sisäisen kuormituksen tuloksena syntyneiden pohjasedimenttien ja vesikasvillisuuden taloudellinen käytettävyys. Tutkimukseen liittyy myös järveä kuormittavan vesikasvillisuuden poistaminen niin kuormittavuuden kuin virtaamien näkökulmasta. Referenssiaineistona käytettäisiin jo toteutettujen toimenpiteiden toteutustapaa ja kokemuksia. Tutkimuksessa tuotetaan kansanomainen tutkimusraportti, jonka tavoitteena on vesien kunnostustoimenpiteiden suunnitelmallisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, julkisen rahoituksen kohdentamisen parantaminen, tehokkaampien kunnostustoimenpiteiden löytäminen ja bio- ja kiertotalouden hyödyntämisen parantaminen. Tutkimus tehtäisiin yhdessä valittavan tutkimuslaitoksen kanssa. 
Hankkeen pilottiluontoisuuden ja laajan hyödynnettävyyden perusteella esitän, että hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion rahoituksella. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 250 000 euroa momentille 31.10.61 Haapavedellä sijaitsevan Haapajärven ekologisen tilan parantamiseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen vesistöjen kunnostuksessa.  
Helsingissä 18.10.2019 
Antti
Rantakangas
kesk
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.45