Talousarvioaloite
TAA
234
2019 vp
Minna
Reijonen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 tieosuuden Leppävirta—Kuopio parantamiseen (120 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Nykyinen valtatie on kapea sekä mäkinen ja mutkainen sekaliikennetie. Tien linjaus ja tasaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut tekijät heikentävät liikenneturvallisuutta sekä ohitusmahdollisuuksia. 
Valtatie 5 on suunniteltu tiesuunnitelman mukaisesti välillä Leppävirta—Palokangas nykyistä tietä leventämällä ja yhdellä ohituskaistajaksolla. Palokangas—Humalajoki toteutetaan kapeana keskikaiteellisena moottoritienä uuteen linjaan koko matkalla nykyisen vitostien länsipuolelle välillä Palokangas—Humalajoki. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h. Toimenpiteillä saavutetaan valtatien pääväyläasetuksen mukainen palvelutaso. 
Liikenteen ennustetaan suunnittelujaksolla kasvavan vuoteen 2030 mennessä 20 %, jolloin liikennemäärä on noin 6 500 autoa vuorokaudessa.  
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun toteutusrahoitus myönnetään. Hankkeen suunnittelu rahoitettiin Euroopan Unionin EAKR-rahoituksella. Leppävirran kohdan esisuunnittelu on parhaillaan aluevaraussuunnitteluvaiheessa ja tiesuunnittelun edellyttämät kaavamuutokset päätetään vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu.  
Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvieläin-onnettomuuksien estäminen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 120 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 tieosuuden Leppävirta—Kuopio parantamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Minna
Reijonen
ps
Marko
Kilpi
kok
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Essayah
kd
Markku
Eestilä
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48