Talousarvioaloite
TAA
251
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhustenhoidon tason parantamiseen (150 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellussa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että ympärivuorokautisen hoivan sitova hoitajamitoitus tulisi voimaan elokuussa 2020, mutta kaavaillun 0,7:n mitoituksen voisi alittaa siirtymäaikana, joka kestäisi huhtikuuhun 2023. Katsomme, että tämä on aivan liian hidas aikataulu hoitajatilanteen parantamiseksi ja vanhustenhoidon heikentyneen tilan korjaamiseksi. Nykytilanteen korjaamiseksi katsomme, että vanhustenhoitoon on kohdennettava merkittävästi enemmän resursseja, kuin mitä hallitus nyt on esittänyt. 
Vanhustenhoidon tilanne on viime vuosina heikentynyt merkittävästi. Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa, erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen. Ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa vanhustenhoidon kokonaistilanne voi jatkaa rajuakin heikkenemistä, mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi. Ikäihmisten laitospaikkojen määrää vähennettäessä pitäisi avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa ja omaishoidon tukea, kehittää ja saatavuutta lisätä, mutta omaishoitajat ja kotihoito ovat nyt monin paikoin ylikuormitettuja. Samalla tulee panostaa koulutuspaikkojen lisäämiseen. Lisäresurssit eivät yksin riitä. Tarvitaan myös tiukempaa valvontaa ja julkisissa kilpailutuksissa pitää ottaa huomioon laatutekijät halvimman tarjouksen sijaan. Hoitajamitoitusta pitää kehittää niin, että voidaan aidosti taata laadukas ja inhimillinen hoito sitä tarvitseville.  
Saattohoitoa ja sen saatavuutta on viime vuosien aikana parannettu erilaisin toimenpitein. Saattohoito on tällä hetkellä kehittyneempää kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Saattohoitoa ja sen saatavuutta on parannettu muun muassa lisäämällä hoitopaikkoja, perustamalla uusia saattohoitoyksiköitä, kehittämällä hoitoketjuja, panostamalla koulutukseen sekä lisäämällä henkilöstön osaamista ja tietoisuutta. Annetuista ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa edelleen liian sattumanvaraista, eikä oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon pystytä vielä kaikille takaamaan. Hoidon saralla on vielä paljon kehitettävää niin käytännön kuin lainsäädännön tasolla. Saattohoidon riittävä ja yhdenvertainen toteutuminen edellyttää, että se on tarvittaessa kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta.  
Aloite sisältyy KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 150 000 000 euroa momentille 28.90.30 vanhustenhoidon tason parantamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51