Talousarvioaloite
TAA
341
2018 vp
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen (1 860 000 euroa)
Eduskunnalle
Kuopiossa sijaitsee kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä turvallisuusosaamisen keskittymä käsittäen lääke- ja potilasturvallisuuden, elintarviketurvallisuuden sekä vesi- ja pienhiukkasturvallisuuden. Nämä osaamisalueet kytkeytyvät vahvasti pelastusopiston ja kriisinhallintakeskuksen turvallisuusosaamiseen vahvistaen ja tukien niiden työtä. Kuopiosta on mahdollista rakentaa kansainvälisesti vahva turvallisuusosaamisen keskittymä, joka luo myös edellytyksiä uudelle kasvavalle liiketoiminnalle.  
Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdyn pöytäkirjamerkinnän mukaan hallitus panostaa suomalaisen palo- ja pelastusalan osaamisen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen varmistamalla Suomen Pelastusopiston välttämättömät kalusto- ja tekniikkahankinnat. Kuopiossa sijaitsevan Suomen Pelastusopiston kehittymistä pelastusalan kansainvälisen tason osaamiskeskuksena vahvistetaan kokoamalla Suomessa tapahtuva pelastusalan tutkintoon johtava koulutus Suomen Pelastusopistoon vuoteen 2020 mennessä. 
Sisäministeri Kai Mykkäsen päätöksellä (5.7.2018) Kuopioon vuonna 2007 perustettu ja Kuopiossa toimiva Kriisinhallintakeskus (CMC) siirretään pääkaupunkiseudulle. Koska Kriisinhallintakeskuksen siirtoa on jo alettu valmistella, sisäministeriön on syytä viivytyksettä käynnistää Kuopiossa sijaitsevan Suomen Pelastusopiston toiminnan vahvistaminen kansainvälisenä pelastusalan oppilaitoksena hallituksen budjettineuvottelujen pöytäkirjamerkinnän mukaisesti. Pelastusalan koulutuksen keskittäminen Kuopioon tuo synergiaa ja vaadittavaa kustannustehokkuutta, jota valtion toimintojen siirtopäätöksissä käytetään keskeisenä argumenttina.  
Pelastusopistolla on tarkoituksenmukaiset opetustilat, monipuoliset harjoitusalueet, laitteet ja välineet palopäällystökoulutusta varten. Niiden hyödyntäminen myös jatkossa täysimääräisesti on resurssien kustannustehokasta ja järkevää käyttöä. Pelastusopistoon on jo nyt rakennettu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä turvallisuusosaamisen keskittymä, mikä tulee vahvistaa myös jatkossa. 
Pelastusopiston harjoitusalueelle rakennettu työturvallisuuden harjoitusalue muodostaa merkittävän uuden avauksen niin työturvallisuuden kehittämisessä kuin Pelastusopiston toiminnassa. Se laajentaa alueen monipuolista käyttöä sekä itäsuomalaisten että valtakunnallisten toimijoiden osalta. Harjoitusaluekokonaisuutta kehitetään suunnitelmallisesti ja erityisesti sen kansainvälisen käytön lisäämiseksi.  
Tärkeää on jatkossa kehittää Suomen Pelastusopistoa Kuopiossa sekä tukea alueella olevan muun turvallisuusalan osaamisen kytkeytymistä sen toimintaan. Suomen Pelastusopiston budjettiin on lisättävä 1,86 miljoonaa euroa, joka koostuu rahoituksesta, jolla turvataan ydintoiminnot, tietojärjestelmien (Kejo, Erica, TUVE) aiheuttamat kustannukset, investoinnit ja kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvä rahoitustarve. Tämä summa sisältää myös rahoitusvajeen, joka on syntynyt siirtyvän erän supistuessa joka vuosi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 860 000 euroa momentille 26.30.01 Kuopiossa sijaitsevan Suomen pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Krista
Mikkonen
vihr
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
sin
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Markku
Eestilä
kok
Markku
Rossi
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Kari
Kulmala
sin
Riitta
Myller
sd
Sari
Raassina
kok
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 17.09