Talousarvioaloite
TAA
375
2019 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä omaishoidon tuen korottamiseen (15 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito mahdollistaa usein hoidon sovittamisen eri tavoin osaksi perheen elämää. Tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.  
Omaishoidon tukemisen ja tuen korottamisen tulee olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Omaishoito on usein sekä hoidettavalle että hoitajalle hyvä vaihtoehto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä kuitenkin liian alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, koska palkkio ei mahdollista arjen pyörittämistä. 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuen määrä on vuonna 2019 399,91 euroa kuukaudessa. Korotus nostaisi tukea 20 eurolla. Muutos edellyttää noin 15 000 000 euron lisäystä määrärahoihin.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 28.90.30 omaishoidon tuen korottamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24