Talousarvioaloite
TAA
454
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raideliikennehankkeiden suunnitteluun (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Liikenne tuottaa noin 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on välttämätöntä suunnitella liikkumista yhä enemmän kestävien liikkumismuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen varaan. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjattiin tavoitteeksi liikenteen päästöjen vähentäminen 50 % vuoteen 2030 mennessä. Näitä tavoitteita jouduttaneen vielä kiristämään, jotta pysymme Pariisin sopimuksen tavoitteessa rajata lämpeneminen 1,5 asteeseen. 
Ilmastotavoitteiden johdosta joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kulkumuoto-osuutta on välttämätöntä nostaa. Tämän mahdollistamiseksi on tehtävä laajoja ja mittavia investointeja raideliikenneinfraan, jotta kiskoliikenteen palvelutasoa ja kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun ja lentoliikenteeseen voidaan nostaa. Suomen investoinnit raiteisiin ovat olleet vaatimattomalla tasolla, ja lähivuosina tarvitaan merkittävä tasokorotus. Suuren mittaluokan raideinvestointikokonaisuuden toteuttaminen edellyttää erilaisten rahoitusmallien selvittämistä, sillä valtiontalouden kehysten puitteissa toteuttaminen veisi ilmastotavoitteisiin nähden liian kauan aikaa.  
Rataverkon osalta on keskityttävä suurten kaupunkien välisten yhteyksien laadun ja nopeustason nostoon. Nopeat junayhteydet ovat myös hyvin kilpailukykyisiä lentoliikenteeseen nähden.  
Vastaavasti tarvitaan panostuksia myös suurten kaupunkiseutujen, kuten pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun, raitiotieverkkojen rakentamiseen, jotta nykyistä suurempi osa kaupunkiseutujen sisäisestä työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikenteestä saadaan ilmastoystävälliseksi. 
Ennen kuin varsinaisia rakentamis- ja rahoituspäätöksiä voidaan tehdä, on varattava rahoitusta tarkempaa hankesuunnittelua varten. 
Tämä talousarvioaloite kuuluu vihreiden vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 raideliikennehankkeiden suunnitteluun. 
Helsingissä 28.9.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 14.03