Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.26

Talousarvioaloite TAA 569/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus—Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti (5 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jonka tulee olla korkeatasoinen valtatie. Tällä hetkellä Mikkelin eteläpuolella sijaitseva valtatien 5 tieosuus Hurus—Hietanen ei täytä turvallisen, korkeatasoisen valtatien vaatimuksia, koska tieosuudelle sijoittuu neljä keskikaiteetonta ohituskaistaa. Nykyisin tällä noin 8,6 kilometrin osuudella kulkee noin 6 500 autoa/vrk, josta raskasta liikennettä on 10 %. Kesäviikonloppuisin liikennemäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi ja liikenne ruuhkautuu. Pitkänmatkan liikennettä on liikennevirrasta runsas puolet.  

Tieosuuden Hurus—Hietanen parantamiseksi on olemassa lainvoimainen, 31.12.2018 asti voimassa oleva tiesuunnitelma, joka on toteutettavissa heti rahoituksen varmistuttua. Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisesti yhteysväli toteutettaisiin jatkuvana keskikaiteellisena ohituskaistatienä välillä Moinikkalan risteyssilta—maantie 4201. Lisäksi rakennettaisiin yksityisteitä 4,6 kilometriä, jotka liitettäisiin valtatiehen alikulkujärjestelyin ja suuntaisliittymillä. Samalla 80 km/h talvinopeusrajoitus voitaisiin nostaa 100 km/h. Nopeuden nostaminen parantaisi alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  

Suunnitelman mukaisesti rakennettaiisiin lisäksi kaksi uutta risteyssiltaa ja 6,7 km uutta riista-aitaa. Tiesuunnitelman toteuttaminen parantaisi liikenteen sujuvuutta, kun jonojen muodostuminen vähenisi. Tieosuuden turvallisuus parantuisi onnettomuusriskin pienentyessä. Myös kevyen liikenteen turvallisuus kohenisi alikulkujärjestelyjen ja rinnakkaistiestön myötä, kun kevyt liikenne ja hidas maatalousliikenne ohjattaisiin rinnakkaistiestölle. Arvioiden mukaan henkilövahinko-onnettomuudet vähenisivät noin viisi prosenttia ja liikennekuolemat noin 15 prosenttia vuodessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.10.77 Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan Hurus—Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti.  
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Suna Kymäläinen sd