Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.29

Talousarvioaloite TAA 57/2017 vp 
Sari Essayah kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi parantamiseen (95 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon ja on osa Eurooppatietä E63. Valtatien 5 Siilinjärvi—Iisalmi-yhteysvälin ensisijaiset ongelmat ovat tien puutteellinen laatutaso suhteessa liikenteen tarpeisiin sekä vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Valtatien liikennöitävyyttä haittaavat lähinnä tien kapeus, mäkisyys, mutkaisuus ja suuri liittymätiheys. Ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Yhteysvälillä on monin paikoin tarvetta yksityistieliittymäjärjestelyille, pohjavesiensuojaukselle sekä meluntorjunnalle. 

Yhteysväli on melko vilkasliikenteinen (5 900—16 400 autoa vuorokaudessa). Raskaan liikenteen osuus on valtateille tavanomainen 10—11 prosenttia.  

Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita toteuttamalla valtatie pääosin uuteen linjaukseen. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain 9—14 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Kuolonkolareita tapahtuu vuosittain. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujumista että liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ja Taipaleen kohdalla 60 km/h ei myöskään täytä valtateille asetettua tavoitetta 100 km/h . 

Siilinjärvi—Pöljä-välin osalta yleissuunnitelma on valmistunut. Muilta osin suunnitelmavalmiutta tulee parantaa. Siilinjärvi—Pöljä-välillä ja Nerkoon kohdalla valtatietä 5 parannetaan rakentamalla valtatie uuteen maastokäytävään, muutoin ohituskaistajärjestelyllä. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu.  

Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet,  meluhaittojen  pienentäminen  ja hirvieläinonnettomuuksien estäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 95 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi suunnitteluvalmiuden ja tien parantamiseen.  
Helsingissä 29.9.2017 
Sari Essayah kd 
Riitta Myller sd 
Elsi Katainen kesk 
Sari Tanus kd 
Markku Rossi kesk 
Krista Mikkonen vihr