Talousarvioaloite
TAA
57
2017 vp
Sari
Essayah
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi parantamiseen (95 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon ja on osa Eurooppatietä E63. Valtatien 5 Siilinjärvi—Iisalmi-yhteysvälin ensisijaiset ongelmat ovat tien puutteellinen laatutaso suhteessa liikenteen tarpeisiin sekä vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Valtatien liikennöitävyyttä haittaavat lähinnä tien kapeus, mäkisyys, mutkaisuus ja suuri liittymätiheys. Ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Yhteysvälillä on monin paikoin tarvetta yksityistieliittymäjärjestelyille, pohjavesiensuojaukselle sekä meluntorjunnalle. 
Yhteysväli on melko vilkasliikenteinen (5 900—16 400 autoa vuorokaudessa). Raskaan liikenteen osuus on valtateille tavanomainen 10—11 prosenttia.  
Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita toteuttamalla valtatie pääosin uuteen linjaukseen. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain 9—14 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Kuolonkolareita tapahtuu vuosittain. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujumista että liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ja Taipaleen kohdalla 60 km/h ei myöskään täytä valtateille asetettua tavoitetta 100 km/h . 
Siilinjärvi—Pöljä-välin osalta yleissuunnitelma on valmistunut. Muilta osin suunnitelmavalmiutta tulee parantaa. Siilinjärvi—Pöljä-välillä ja Nerkoon kohdalla valtatietä 5 parannetaan rakentamalla valtatie uuteen maastokäytävään, muutoin ohituskaistajärjestelyllä. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu.  
Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet,  meluhaittojen  pienentäminen  ja hirvieläinonnettomuuksien estäminen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 95 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi suunnitteluvalmiuden ja tien parantamiseen.  
Helsingissä 29.9.2017 
Sari
Essayah
kd
Riitta
Myller
sd
Elsi
Katainen
kesk
Sari
Tanus
kd
Markku
Rossi
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 10.54