Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.26

Talousarvioaloite TAA 571/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvola—Mikkeli—Pieksämäki—Kuopio—Iisalmi välillä kulkevan Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Kouvola—Iisalmi eli Savon rata on osa valtakunnan runkoverkkoa sekä yleiseurooppalaista TEN-rautatieverkkoa. Savon radalla henkilöliikenteen nopeustaso on saatava nostettua 200 km/h ja tavaraliikenteen akselipaino 250 kN:n. Nykytilanteessa tasoristeykset rajoittavat suurimman sallitun nopeuden 140 kilometriin tunnissa. Etelä-Savon maakunnan alueella tasoristeyksiä on vielä Haukivuori—Pieksämäki, kuusi kappaletta. Samoin Kymenlaakson maakunnassa (välillä Kouvola—Etelä-Savo) on tasoristeyksiä. Savon radalla on myös yhteysvälejä, joilla nopeudennosto edellyttää turvalaitetöitä. Tällainen väli on esimerkiksi Mikkeli—Haukivuori. 

Nopeuden nostaminen ja akselipainon nostaminen parantavat julkisen liikenteen palvelutasoa ja kilpailukykyä, mikä lisää matkustajamääriä, tavaraliikennettä ja vähentää pitkämatkaista henkilöautoliikennettä. Nopeammat yhteydet parantavat myös Itä-Suomen saavutettavuutta, millä on myönteinen vaikutus elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin alueella. Samalla tuetaan uuden liikennepolitiikan ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Liikenneturvallisuus paranee niin raide- kuin tieliikenteen osalta.  

Toimenpiteitä nopeustason nostamiseksi ovat tasoristeyksien poistamisen ja radan rakenteiden saneeraukset sekä sähkö- ja turvalaitejärjestelmien muutokset, meluntorjunta, akselipainon nosto ja penkereiden leventäminen. 

Rautateiden henkilöliikenteen palvelutason näkökulmasta Savonrata on huomattavasti heikommassa asemassa, kuin Pohjanmaan rata. Matka-aika välillä Helsinki—Seinäjoki on noin 3 tuntia, kun vastaavalla matkalla Helsinki—Kuopio aika on yli 4 tuntia. Tavaraliikenteen osalta kuljetusmäärät ovat kasvaneet kaivosteollisuuden johdosta. Monet kuljetukset myös sisältävät vaarallisia aineita, mikä täytyy huomioida arvioitaessa tasoristeysonnettomuuksien seurauksia.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 Kouvola—Mikkeli—Pieksämäki—Kuopio—Iisalmi välillä kulkevan Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Sirpa Paatero sd 
Anneli Kiljunen sd 
Suna Kymäläinen sd