Talousarvioaloite
TAA
617
2018 vp
Emma
Kari
vihr
Talousarvioaloite reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-2 174 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallituksen esitys reservipoliisijärjestelmän perustamisesta on eduskunnan käsiteltävänä. Hallitus varautuu esityksen hyväksymiseen esittämällä täydentävässä talousarviossa 2 174 000 euron lisäystä reservipoliisin perustamiskustannuksiin.  
Reservin poliisiin otettaisiin 1 000 tehtävään sitoutunutta vapaaehtoista, joista tehdään turvallisuusselvitys. Muita muodollisia vaatimuksia reservin poliisille hallitus ei esitä. Reservin poliisit saavat käyttöönsä voimankäyttövälineitä, ja poikkeusoloissa ja puolustustilassa heidät voidaan myös aseistaa, mikäli tehtävä sitä edellyttäisi.  
Reservipoliisi toimisi poliisin reservinä poikkeusolojen ja puolustustilan aikana sekä normaaliolojen häiriötilanteissa. Lain soveltamisalan piiriin kuuluisivat poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Tällainen tilanne voi sisäministeriön mukaan olla esimerkiksi yllättävä laajan maahanmuuton tilanne, jolloin poliisin voimavaroja täytyy vahvistaa.  
Esityksessä on perustavia perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia, jotka edellyttäisivät laajempaa tarkastelua. Reservipoliisille ollaan myöntämässä huomattavan laajat toimivaltuudet suhteessa esitettyyn koulutuksen kestoon. Julkisten hallintotehtävien antamista muille kuin viranomaiselle on rajoitettu jo perustuslaissa. Esitetty koulutusjakso ei riitä takaamaan tarvittavia tietoja ja taitoja virkavastuullisten poliisien tukena toimimiseen asianmukaisesti.  
Näin ollen esityksen ei voida katsoa parantavan suomalaisten turvallisuutta kestävällä tavalla. Olisi myös huolehdittava, että kansalaiset olisivat tietoisia reservipoliisin toimenkuvasta ja toimivallasta. Tämä on myös oikeusturvan kannalta tärkeää.  
On tärkeää, että poliisin resurssit turvataan riittävällä tasolla. Se takaa korkeasti koulutettujen ammattipoliisien riittävän määrän. Reservipoliisijärjestelmän käynnistämisen kulut ja vuosittaiset toimintakustannukset ovat verrattain korkeat. Esitämme esityksen hylkäämistä. Oikeampi kohde lisäresursseille olisi normaali poliisin toiminta.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta vähentää 2 174 000 euroa momentilta 26.10.01 reservipoliisijärjestelmän perustamiseen ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 20.11.2018 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 14:03