Talousarvioaloite
TAA
84
2018 vp
Markku
Eestilä
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 Siilinjärvi—Iisalmi-välin parantamiseen (50 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon ja on osa Eurooppatietä E 63. Valtatien 5 Siilinjärvi—Iisalmi-yhteysvälin ensisijaiset ongelmat ovat tien puutteellinen laatutaso suhteessa liikenteen tarpeisiin sekä vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Valtatien liikennöitävyyttä haittaavat lähinnä tien kapeus, mäkisyys, mutkaisuus ja suuri liittymätiheys. Ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Yhteysvälillä on monin paikoin tarvetta yksityistieliittymäjärjestelyille, pohjavesiensuojaukselle sekä meluntorjunnalle. 
Yhteysväli on melko vilkasliikenteinen (5 900—16 400 autoa vuorokaudessa). Raskaan liikenteen osuus on valtateille tavanomainen 10—11 prosenttia.  
Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita toteuttamalla valtatie pääosin uuteen linjaukseen. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain 9—14 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Kuolonkolareita tapahtuu vuosittain. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujumista että liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ja Nerkoon kohdalla 60 km/h ei myöskään täytä valtateille asetettua 100 km/h tavoitetta. 
Siilinjärvi—Pöljä-välin osalta yleissuunnitelma on valmistunut. Muilta osin suunnitelmavalmiutta tulee parantaa. Siilinjärvi—Pöljä-välillä ja Nerkoon kohdalla valtatietä 5 parannetaan rakentamalla valtatie uuteen maastokäytävään, muutoin ohituskaistajärjestelyllä. 
Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös, että liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu.  
Suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen tarpeet, meluhaittojen pienentäminen ja hirvi-eläinonnettomuuksien estäminen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 50 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi suunnitteluvalmiuden ja tien parantamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Markku
Eestilä
kok
Markku
Rossi
kesk
Sari
Essayah
kd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Kimmo
Kivelä
sin
Eero
Reijonen
kesk
Matti
Semi
vas
Riitta
Myller
sd
Pentti
Oinonen
sin
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.06