Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.29

Talousarvioaloite TAA 98/2017 vp 
Hannakaisa Heikkinen kesk ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantamiseen ja ylläpitoon (50 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Vähäliikenteiset maantiet ja yksityistiet ovat välttämättömiä Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle ja koko Suomelle ennen kaikkea luonnonvaratalouden menestymisen edellytyksenä. Tienpidon ylläpitotoimenpiteet tulee kohdistaa joustavasti kunkin maakunnan omat erityispiirteet huomioiden sekä ennakoiden alueiden kasvu- ja kehitysnäkymät. Itä- ja Pohjois-Suomessa alemman tieverkon vähäliikenteisiä teitä (KVL <200 ajoneuvoa/vrk) on 43— 61 % maanteistä ja erittäin vähäliikenteisiä (KVL <50) 7—25 %. 

Itä- ja Pohjois-Suomessa alemmalla tieverkolla on poikkeuksellisen tärkeä rooli, siellä kulkee myös merkittävä osa metsä- ja maatalouden raskaista kuljetuksista. Raskaat kuljetukset ovat pääosin maidon-, karjan-, turpeen- ja puun- sekä maa-ainesten kuljetuksia ja siten tärkeitä elinkeinoelämälle. Itä- ja Pohjois-Suomen kasvava kaivostoiminta vaatii myös tiestön parantamista. Elintarviketuotannon osalta Itä-Suomella on valtakunnallisten markkinoiden lisäksi merkittävää vientiä Venäjälle. Maatalouden kehittymisen ja tehostumisen myötä maatalouden suuryksiköitä syntyy kauemmas pääväyliltä. Kaivokset laajentavat toimintaansa, ja raaka- aineita sekä jalostettuja tuotteita kuljetetaan vesi-, rauta- ja maanteitse jalostuslaitoksille sekä satamiin. Tieverkolla on entistä raskaampia kuljetuksia massojen noston myötä, mikä kuormittaa tiestöä yhä enemmän. 

Itä-Suomen alueella tehtyjä tai alueelle vaikuttavia investointeja ovat esimerkiksi Metsä Groupin 1,1 miljardin euron investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen, jonka käyttämän kuitupuun hankinta-alue ulottuu Pohjois-Savoon. Varkauden Stora Enso on investoinut 110 miljoonaa euroa tuotannon muutostöihin, jotka alkoivat syksyllä 2015. Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos on käynnistynyt v. 2016, ja laitoksen yhdyskuntajätteen keräysalue ulottuu Kainuuseen sekä Itä- ja Keski-Suomeen saakka. Myös Kuopion Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp Oy:n sellutehtaan puunhankinnalle on alemmanasteisen tieverkon kunto olennaista. Ko. momentin määrärahasta on osoitettu 173 miljoonaa euroa Äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyihin. 

Nykyisen hallituskauden perusväylänpidon lisärahoituksella ja korjausvelkaohjelmalla on saatu hillittyä liikenneverkon korjausvelan kasvua ja korjattua joitakin pahempia puutteita myös alempiasteisella verkolla. Liikenneverkon kunnon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan perusväylänpidon rahoituksen pysyvää nostamista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 50 000 000 euroa momentille 31.10.20 vähäliikenteisen tieverkon parantamiseen ja ylläpitämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Helsingissä 29.9.2017 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Riitta Myller sd 
Sari Essayah kd 
Elsi Katainen kesk 
Sari Tanus kd 
Markku Rossi kesk 
Krista Mikkonen vihr