Talousarvioaloite
TAA
98
2017 vp
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantamiseen ja ylläpitoon (50 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vähäliikenteiset maantiet ja yksityistiet ovat välttämättömiä Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle ja koko Suomelle ennen kaikkea luonnonvaratalouden menestymisen edellytyksenä. Tienpidon ylläpitotoimenpiteet tulee kohdistaa joustavasti kunkin maakunnan omat erityispiirteet huomioiden sekä ennakoiden alueiden kasvu- ja kehitysnäkymät. Itä- ja Pohjois-Suomessa alemman tieverkon vähäliikenteisiä teitä (KVL <200 ajoneuvoa/vrk) on 43— 61 % maanteistä ja erittäin vähäliikenteisiä (KVL <50) 7—25 %. 
Itä- ja Pohjois-Suomessa alemmalla tieverkolla on poikkeuksellisen tärkeä rooli, siellä kulkee myös merkittävä osa metsä- ja maatalouden raskaista kuljetuksista. Raskaat kuljetukset ovat pääosin maidon-, karjan-, turpeen- ja puun- sekä maa-ainesten kuljetuksia ja siten tärkeitä elinkeinoelämälle. Itä- ja Pohjois-Suomen kasvava kaivostoiminta vaatii myös tiestön parantamista. Elintarviketuotannon osalta Itä-Suomella on valtakunnallisten markkinoiden lisäksi merkittävää vientiä Venäjälle. Maatalouden kehittymisen ja tehostumisen myötä maatalouden suuryksiköitä syntyy kauemmas pääväyliltä. Kaivokset laajentavat toimintaansa, ja raaka- aineita sekä jalostettuja tuotteita kuljetetaan vesi-, rauta- ja maanteitse jalostuslaitoksille sekä satamiin. Tieverkolla on entistä raskaampia kuljetuksia massojen noston myötä, mikä kuormittaa tiestöä yhä enemmän. 
Itä-Suomen alueella tehtyjä tai alueelle vaikuttavia investointeja ovat esimerkiksi Metsä Groupin 1,1 miljardin euron investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen, jonka käyttämän kuitupuun hankinta-alue ulottuu Pohjois-Savoon. Varkauden Stora Enso on investoinut 110 miljoonaa euroa tuotannon muutostöihin, jotka alkoivat syksyllä 2015. Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos on käynnistynyt v. 2016, ja laitoksen yhdyskuntajätteen keräysalue ulottuu Kainuuseen sekä Itä- ja Keski-Suomeen saakka. Myös Kuopion Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp Oy:n sellutehtaan puunhankinnalle on alemmanasteisen tieverkon kunto olennaista. Ko. momentin määrärahasta on osoitettu 173 miljoonaa euroa Äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyihin. 
Nykyisen hallituskauden perusväylänpidon lisärahoituksella ja korjausvelkaohjelmalla on saatu hillittyä liikenneverkon korjausvelan kasvua ja korjattua joitakin pahempia puutteita myös alempiasteisella verkolla. Liikenneverkon kunnon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan perusväylänpidon rahoituksen pysyvää nostamista. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 50 000 000 euroa momentille 31.10.20 vähäliikenteisen tieverkon parantamiseen ja ylläpitämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Helsingissä 29.9.2017 
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Riitta
Myller
sd
Sari
Essayah
kd
Elsi
Katainen
kesk
Sari
Tanus
kd
Markku
Rossi
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 12.10.2017 10.24