Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Toimenpidealoite TPA 133/2020 vp 
Sari Tanus kd ym. 
 
Toimenpidealoite kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamisesta

Eduskunnalle

Nykyinen kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan 1.6.2011. Kaivoslaki sääntelee kallioperässä olevien kaivosmineraalien sekä kahden kivilajin etsintää ja hyödyntämistä. Kaivoksella tarkoitetaan sekä avolouhosta että maanalaista louhosta, mutta käytännössä nykyaikaiset kaivokset ovat avolouhoksia. Lisäksi kaivoslaki sääntelee maaperässä olevan kullan huuhdontaa valtionmaalla. Kaivostoiminta on taloudellisesti erittäin merkittävää sekä itsessään että erilaisten välillisten vaikutusten kautta. Kallioperän mineraalivarat sisältävät huomattavan potentiaalin uusienkin alojen taloudelliselle toiminnalle kerrannaisvaikutuksineen. Toisaalta kaivostoiminnalle on tavanomaista, että se synnyttää ympäristöllisiä ja maankäytöllisiä haasteita. Tämä koskee osin jo etsintävaihetta, joka jakautuu vaikutusten ja sijainnin perusteella kahtia, jokaiselle ilman viranomaislupaa ja maanomistajan suostumusta vapaaseen etsintätyöhön sekä luvanvaraiseen etsintään. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:44) 

Viime vuosikymmenten aikana monet maat ovat muuttaneet kaivoslakejaan muun muassa siten, että maat ovat alkaneet periä kaivosyrityksiltä rojalteja. Tällöin perusajatuksena on, että malmit maan alla omistaa valtio, jolloin niitä hyödyntävät yksityiset yritykset ovat velvollisia maksamaan rojalteja. Tämänkaltaista mahdollisuutta Suomessa ei tällä hetkellä ole, sillä vuonna 2011 voimaan tullut uudistus jätti lakiin merkittäviä puutteita. Lainsäädännössämme vallitsee vahvasti myös edelleen ensiksi ehtinyt saa pitää alueen -valtausperiaate. Suomessa tilanne on näin ollen käytännössä se, että kaivosyhtiö on hyötyjä ja ongelmat jäävät veronmaksajille. Suomi ei saa käyttöoikeuskorvauksia, joista muissa maissa hyötyvät valtio, paikallisyhteisö ja maanomistajat. 

Koska kyseessä on kuitenkin uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä toiminta, johon sisältyy hyötyjen lisäksi myös monenlaisia riskejä liittyen muun muassa ympäristön kuormittumiseen, tulee Suomessakin ottaa käyttöön rojaltimaksutyyppinen vero, jossa hyötyjinä ovat niin maanomistajat, alueen kunnat kuin valtiokin. Kaivostoimintaa käsiteltiin eduskunnassa, kun Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite saavutti vaadittavan määrän allekirjoituksia. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti useamman asiaa koskevan lausuman. Pahimmat kaivoslakia koskevat epäkohdat tulisi kuitenkin kiireellisesti korjata, eikä muutoksia tule enää liian pitkään viivästyttää.  

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2021. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamiseksi. 
Helsingissä 6.11.2020 
Sari Tanus kd 
Päivi Räsänen kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd