Toimenpidealoite
TPA
15
2018 vp
Ville
Tavio
ps
ym.
Toimenpidealoite lainvalmistelun lapsivaikutusten arvioinnista
Eduskunnalle
Lapsivaikutusten arviointi pitää saada vakiintuneeksi osaksi ministeriöiden lainvalmistelutyössä. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarvitaan toimintatapojen ja -kulttuurin muutos sekä uutta ohjeistusta. 
Hallituksen esityksiin pitää sisältyä tieto siitä, onko niitä laadittaessa tehty  lapsivaikutusten arviointia. Esityksissä pitäisi erikseen mainita, jos lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty sen takia, ettei esityksellä katsota olevan todennäköistä vaikutusta lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. 
Eduskunnalle on annettu kaikkien aikojen ensimmäinen  lapsiasiavaltuutetun  kertomus. Lapsiasiavaltuutettu vetoaa meihin kansanedustajiin, jotta me määrittäisimme ja hyväksyisimme yhdessä Suomen lapsipolitiikan keskeiset tavoitteet ja tarkkailisimme muutosten konkreettisia mittareita. 
Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa korostuu, että lapsuus antaa suunnan ihmisen myöhemmälle kehitykselle: "Mitä lapsuudessa jää tavoittamatta, kertautuu myöhemmin aikuisuudessa. Mitä lapsuudessa saavutetaan, kertautuu moninkertaisena hyvänä sekä yksilölle että yhteiskunnalle." 
Lainsäädännön lapsivaikutusten arviointi tuleekin nostaa valtiojohdossa merkittävämpään asemaan ja tehokkaaseen havainnointiin. Suomessa ei ole tarpeeksi selkeää lapsipolitiikan johtamista. Yksittäisiä toimia tehdään, mutta niiden pitkäjänteisiä, vaalikaudet ylittäviä vaikutuksia ei riittävästi arvioida. Ajallisen ulottuvuuden lisäksi myöskään arviointityön laaja-alaisuus ei ole riittävällä tasolla. 
Eduskunnassa keskeisimpiä valiokuntia aiheen kannalta ovat sosiaali- ja terveysvaliokunta, sivistysvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. Toisaalta lasten elämän kannalta oleellisia asioita voidaan käsitellä muissakin valiokunnissa. 
Valiokunnissa ja erityisesti esityksiä valmistelevissa ministeriöissä on nyt ryhdyttävä pohtimaan lapsivaikutusten arviointia ja oleellisimpia mittareita tavoitteiden saavuttamisen seurannalle lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyvien asioiden osalta. 
Tärkeää olisi, että valtakunnan tasolla eri valmistelevat ja päättävät tahot yhdistäisivät tietonsa ja tavoitteensa kokonaisvaltaisemman lapsipolitiikan muodostamiseksi. Kuntatasolla lapsivaikutusten arvioinnin pohtimisen määrä vaihtelee kunnittain. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lapsivaikutusten arvioinnin saattamiseksi vakiintuneeksi osaksi ministeriöiden lainvalmistelutyötä. 
Helsingissä 23.3.2018 
Ville
Tavio
ps
Antti
Rantakangas
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Peter
Östman
kd
Johanna
Karimäki
vihr
Kimmo
Kivelä
sin
Sami
Savio
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Joona
Räsänen
sd
Hanna
Sarkkinen
vas
Katja
Taimela
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Jani
Toivola
vihr
Esko
Kiviranta
kesk
Mari-Leena
Talvitie
kok
Juha
Pylväs
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Stefan
Wallin
r
Pertti
Salolainen
kok
Kauko
Juhantalo
kesk
Lea
Mäkipää
sin
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Jukka
Kopra
kok
Jyrki
Kasvi
vihr
Maria
Tolppanen
sd
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Leena
Meri
ps
Jari
Ronkainen
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Antero
Vartia
vihr
Mika
Kari
sd
Mikko
Kärnä
kesk
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Eva
Biaudet
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Sari
Multala
kok
Ulla
Parviainen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Timo
Harakka
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Li
Andersson
vas
Sirpa
Paatero
sd
Kari
Uotila
vas
Pia
Viitanen
sd
Satu
Hassi
vihr
Antti
Rinne
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Emma
Kari
vihr
Silvia
Modig
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Kari
Kulmala
sin
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Sari
Essayah
kd
Jukka
Gustafsson
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Harry
Harkimo
kok
Jani
Mäkelä
ps
Martti
Talja
kesk
Pekka
Puska
kesk
Markus
Lohi
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Marisanna
Jarva
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Ari
Jalonen
sin
Pekka
Haavisto
vihr
Susanna
Huovinen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Riitta
Myller
sd
Markus
Mustajärvi
vas
Martti
Mölsä
sin
Matti
Vanhanen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Mika
Raatikainen
ps
Pauli
Kiuru
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Krista
Kiuru
sd
Annika
Lapintie
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Kaj
Turunen
sin
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Juho
Eerola
ps
Pentti
Oinonen
sin
Timo V.
Korhonen
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Pilvi
Torsti
sd
Sanna
Lauslahti
kok
Ville
Vähämäki
ps
Petri
Honkonen
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Hanna
Halmeenpää
vihr
Kristiina
Salonen
sd
Seppo
Kääriäinen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Olli
Immonen
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Rami
Lehto
ps
Mika
Niikko
ps
Arja
Juvonen
ps
Sari
Tanus
kd
Timo
Heinonen
kok
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Katja
Hänninen
vas
Anna
Kontula
vas
Anders
Adlercreutz
r
Harri
Jaskari
kok
Viimeksi julkaistu 26.3.2018 10.13