Toimenpidealoite
TPA
19
2018 vp
Eeva-Maria
Maijala
kesk
ym.
Toimenpidealoite Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta
Eduskunnalle
Keskustelu ja poliittinen taistelu ns. Vuotoksen tekoaltaan rakentamisesta Itä-Lappiin kesti yli 50 vuotta. Pitkä prosessi nostatti paljon vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan, riitautti seutukunnan väestöä ja esti alueen kehittämisen muuhun käyttöön. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi joulukuussa 2002 vuosikirjaratkaisussaan 2002:86 altaan vaikutusten olevan vesilaissa tarkoitettuja huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa, mikä muodosti ehdottoman luvanmyöntämisesteen. Hanketta Vuotoksen tekoaltaan rakentamiseksi kuitenkin jatkettiin. Myöhemmin tehtiin esityksiä hieman pienemmän, ns. Kemihaaran monikäyttöaltaan rakentamisesta. Sen aiheuttamat ongelmat olisivat keskeisiltä osiltaan olleet samat kuin Vuotoksen. Valtioneuvosto hylkäsi Lapin liiton hakemuksen Naturasta poikkeamiseksi Kemihaaran allasta varten 1.2.2018. 
Mahdollisen Vuotoksen/Kemihaaran altaan vaikutusalue olisi olennaisesti koskettanut Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa Natura 2000 -suojelualuetta. Näiden alueiden luontoarvojen takia Vuotoksen tekoallas jäi rakentamatta. Tekoaltaan rakentaminen olisi vaikuttanut myös alueen vesistön laatuun, kalastukseen ja kalastusmatkailuun sekä alueen porotalouteen heikentävästi. 
Koska kyseisten alueiden hukuttaminen ei ole enää mahdollista, on kaikkien toimijoiden katsottava nyt eteenpäin. Minkäänlaista luontomatkailua alueelle ei ole voinut sen poikkeuksellisesta luonnonkauneudesta huolimatta kehittää. Nyt on kuitenkin sen aika. Kansallispuisto säilyttäisi alueen keskeiset luontoarvot tuleville sukupolville mahdollistaen samalla alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisen. Yleensäkin Lapin kesämatkailun kehittäminen on nyt Lapin matkailutoimijoiden keskeinen tavoite. 
Kemihaaran suot Natura 2000 -aluetta on kuvailtu Natura-tietolomakkeessa: "Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella on Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja -metsät."  
Kansallispuisto ei vaatisi uusien alueiden suojelemista, koska kyseiset alueet siis jo kuuluvat suojelun piiriin. Korkeintaan käytännön syistä pieniä alueita voitaisiin yhdistää kansallispuiston yhteyteen sen käytön helpottamiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Vuotoksen kansallispuiston perustamiseksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien Kemihaaran soiden alueelle sekä tarvittaessa niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseville alueille. 
Helsingissä 11.4.2018 
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Hanna
Sarkkinen
vas
Hanna
Halmeenpää
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Sari
Tanus
kd
Paavo
Arhinmäki
vas
Susanna
Huovinen
sd
Riitta
Myller
sd
Silvia
Modig
vas
Pauli
Kiuru
kok
Satu
Hassi
vihr
Emma
Kari
vihr
Touko
Aalto
vihr
Pertti
Salolainen
kok
Antero
Vartia
vihr
Jani
Toivola
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 16.4.2018 8.51