Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Toimenpidealoite TPA 30/2018 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Toimenpidealoite sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp) annetun lain voimaantulon soveltamisesta taannehtivasti

Eduskunnalle

Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen. Varusmiehellä olisi oikeus oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmalain mukaisen tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen, jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi 200 000 euroa ja edunjättäjän lapselle 40 000 euroa. 

Jos kuolleella varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta, hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kertakorvauksena 20 000 euroa. Säännökset koskisivat myös vapaaehtoista varusmiespalvelusta suorittavaa naista sekä siviilipalvelusta suorittavaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousar-vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, ja niitä sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.  

Varusmiespalvelusta suorittavalle tapahtunut tapaturma tai vammautuminen on tragedia, jolle ei ole hintaa. Mikään raha ei korvaa terveyttä eikä sen menettämistä. Lakisääteistä varusmiespalvelusta suorittavan henkilön menehtyminen palvelusta suorittaessaan on tapahtuma, jolle ei löydy sanoja. Hallituksen esitys HE 122/2018 vp on tärkeä ja luo katseen varusmiespalvelusta suorittaviin ja heidän läheisiinsä. Ehdotettu laki on hyvä, mutta sen voimaantulo herättää kysymyksiä. Lakia sovellettaisiin vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain tultua voimaan.  

1.1.2017 voimaan tuli laki, jolla kriisinhallinnassa palvelevien vakuutusturvaa parannettiin. Lain sisällön periaate on samansuuntainen kuin nyt käsittelyssä oleva HE 122/2018 vp. Olisikin täysin perusteltua, että nyt 1.1.2019 voimaan tulevaa lakia sovellettaisiin vakuutusturvan osalta tuohon päivämäärään saakka taannehtivasti.  

Joulukuussa 2017 Raaseporissa Uudellamaalla tapahtui vakava junaonnettomuus, jossa menehtyi kolme varusmiestä ja useita loukkaantui vakavasti. Olisikin kohtuullista, inhimillisesti oikein ja Raaseporin uhreja ja heidän läheisiään kunnioittavaa, että uhreilla ja heidän läheisillään olisi mahdollisuus saada korvauksia, vaikka tapahtumat sattuivatkin vuonna 2017. Tällä toimenpi-dealoitteella esitän, että lakiesitystä HE 122/2018 vp sen läpimentyä sovelletaan taannehtivasti 1.1.2017 saakka. Hallituksen antama esitys sen sijaan sulkee taannehtivuuden pois.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen lain HE 122/2018 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta) voimaantuloa siten, että lakia sovelletaan taannehtivasti 1.1.2017 saakka. 
Helsingissä 19.9.2018 
Arja Juvonen ps