Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TPA 37/2017 vp

Viimeksi julkaistu 30.10.2017 14.11

Toimenpidealoite TPA 37/2017 vp Toimenpidealoite irtaimen käyttöomaisuuden poistoista syntyvän verotuen pienentämisestä

AnteroVartiavihrym.

Eduskunnalle

Valtio kerää vuonna 2018 arviolta lähes 4,2 miljardia euroa yhteisöveroa. Elinkeinoverotukseen sisältyy useita verotukia, joista yksi merkittävimpiä on irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvä verotuki. Kyseisen verotuen kokoa voidaan arvioida vain laskennallisesti. Vuonna 2017 tuen suuruudeksi on arvioitu noin 565 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 610 miljoonaa euroa, joten tuki on valtiontalouden kannalta merkittävä.  

Kuluvan irtaimen käyttöomaisuuden osalta yritys voi vähentää hankintamenot verotuksessa hyödykkeen käyttöaikana poistojen kautta. Taloudellisesti merkittävin tapa tehdä poisto on vähentää hankintameno tietyn enimmäisprosentin puitteissa kulloinkin poistamatta olevasta menojäännöksestä. Poistojen enimmäismäärät on määritelty elinkeinoverolaissa (360/1968), jonka mukaan verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Yritys voi käyttää myös pienempää poistoprosenttia tai olla tekemättä poistoja ollenkaan.  

Verotuksen poistot ovat kaavamaisia eivätkä usein vastaa hyödykkeen todellista taloudellista kulumista. Yritykselle muodostuu verotukea, mikäli poisto ylittää hyödykkeen todellisen kulumisen. Tällöin veronmaksu lykkääntyy enemmän kuin se lykkääntyisi todelliseen kulumiseen perustuvan poiston perusteella. Tämän todelliseen kulumiseen perustuvan poistoprosentin VM katsoo olevan 15 %. Arviot verotuen suuruudesta viittaavatkin yhden vuoden verotulojen muutokseen, mikäli koneiden ja kalusteiden poistoprosentin enimmäismääräksi sallittaisiin 15 prosenttia nykyisen 25 prosentin sijaan. Verotuen suuruus on siten yli ajan laskettava veron maksun lykkääntymisestä tuleva hyöty (veroluoton korko). 

Irtaimen käyttöomaisuuden poistoihin liittyvää lainsäädäntöä tulisi tarkastella uudelleen sen saavuttamiseksi, että tehdyt poistot kuvastaisivat todellista taloudellista kulumista.  

Tämä aloite kuuluu vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin elinkeinotulon verotuksesta annetun lain (360/1968) 3. luvun muuttamiseksi siten, että irtaimen käyttöomaisuuden hankintakulujen poistot vastaavat nykyistä paremmin omaisuuden todellista taloudellista kulumista. Muutoksen tavoitteena tulee olla irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvän yrityksille kohdistuvan verotuen pienentäminen. 
Helsingissä 23.10.2017 
AnteroVartiavihr
ToukoAaltovihr
PekkaHaavistovihr
HannaHalmeenpäävihr
SatuHassivihr
HeliJärvinenvihr
EmmaKarivihr
JohannaKarimäkivihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
JaniToivolavihr
OzanYanarvihr