Viimeksi julkaistu 31.5.2021 11.49

Toimenpidealoite TPA 51/2021 vp 
Noora Koponen vihr ym. 
 
Toimenpidealoite kuljetusten järjestämisestä vammaisille lapsille molemmista kodeista

Eduskunnalle

Vammaisen lapsen ja nuoren arjen perusta rakentuu kuljetuspalvelujen varaan. Koulussa tai opinnoissa käyminen, läsnäoloa vaativa asioiminen, harrastaminen ja muu jokapäiväinen elämä on riippuvaista kunnan tarjoamista kuljetuspalveluista. Tällä hetkellä kunnat eivät lähtökohtaisesti huomioi kuljetuspalvelujen tarjoamisessa sitä, että vammainen lapsi tai nuori voi vuoroasua kahdessa kodissa. Käytännöt kuntien välillä ovat satunnaisia, ja palveluiden toteutuminen on epävarmaa. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että lapsella tulee olla oikeus koulukuljetuksiin vuoroviikoin asumispalveluyksiköstä (Hämeenlinnan hallinto-oikeus, 3.6.2019, 19/0632/2) kohtuullisten mukautusten perusteella. Korkein hallinto-oikeus on puolestaan päätöksessään 3248/3/04 vuodelta 2006 todennut, että lapsella, joka ei ole vammainen, ei ole oikeutta koulukuljetukseen samassa kunnassa asuvan etävanhempansa luota. Kunnat käyttävät KHO:n päätöstä vammattoman lapsen koulukyydeistä perusteena sille, etteivät ne myönnä myöskään vammaisille lapsille tai nuorille koulukuljetusta kodista, jossa lapsi asuu, mutta ei ole kirjoilla. 

Kuljetusten puuttumisella on kahtalaisia seurauksia. Ensinnäkin se estää vuoroasumisjärjestelyjen sopimisen vammaisen lapsen tai nuoren vanhempien kesken, sillä epävarmuus arjen kuljetusten mahdollistumisesta estää sopimasta sitovasti lapsen asumisesta kahdessa kodissa. Se saattaa myös estää oikeutta määräämästä vuoroasumisjärjestelyä vanhempien välille, sillä oikeuden on otettava huomioon lapsen etu, ja koulunkäynnin järjestäminen on lapsen edun kannalta olennaista. Toiseksi niissä tilanteissa, joissa vuoroasuminen toteutuu, kuljetusten puuttuminen hankaloittaa kohtuuttomasti sekä lapsen tai nuoren että tämän etävanhemman arkea. 

Vanhempien avio- tai avoerot ovat tavanomaista yleisempiä perheissä, joissa elää vammainen lapsi tai nuori. Eron jälkeisen vanhemmuuden tasainen jakaminen auttaa lasta tai nuorta säilyttämään hyvän suhteen vanhempiinsa sekä edesauttaa vanhempien jaksamista. Palvelujen saatavuuden molempiin koteihin ei tulisi asettaa rakenteellisia esteitä vanhemmuuden jakamiselle eron jälkeen. 

Ratkaisua kuljetuspalvelujen tarjoamisesta ei voida jättää kuntien päätettäväksi, sillä se johtaa alueellisiin eroihin ja jopa eroihin saman kunnan sisällä eri perheiden saatavilla oleviin palveluihin. Oikeus kuljetuspalveluihin vuoroasuvan lapsen molemmista kodeista on taattava valtakunnallisesti muuttamalla asetusta vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista siten, että kunnat velvoitetaan järjestämään kuljetuspalvelut vuoroasuvan lapsen tai nuoren molemmista kodeista. 

Palvelun järjestämisen ehdot on mahdollista rajata kunnan kannalta kohtuullisiksi eli että vanhempien on asuttava joko saman kunnan alueella tai lähikunnassa kohtuullisen välimatkan päässä. Kohtuullisen matkan käsite esiintyy jo voimassa olevassa asetuksessa, ja sitä voidaan soveltaa myös kotien väliseen etäisyyteen. Kuljetuspalvelun saamisen edellytyksenä voidaan pitää vanhempien välistä vuoroasumissopimusta, joka on rekisteröity väestörekisteriin huolto- ja tapaamisoikeuslain edellyttämällä tavalla. 

Asetuksessa tulee huomioida myös tilanteet, joissa lapsen tai nuoren oleminen etävanhemman luona ei täytä vuoroasumisen kriteerejä. Tällöin kuljetuspalvelun edellytykseksi voidaan väestörekisteriin kirjatun vuoroasumisen ohella määritellä sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tai käräjäoikeuden tai ylemmän oikeusasteen päätös lapsen tapaamisoikeudesta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen asetusta vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (18.9.1987/759) siten, että se mahdollistaa jokapäiväiseen elämään kuuluvien kuljetusten järjestämisen lapsen ja nuoren molemmista kodeista. 
Helsingissä 31.5.2021 
Noora Koponen vihr 
Jenni Pitko vihr 
Veronica Rehn-Kivi 
Merja Kyllönen vas 
Satu Hassi vihr 
Veronika Honkasalo vas 
Pia Lohikoski vas 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Mirka Soinikoski vihr 
Hanna Holopainen vihr 
Inka Hopsu vihr 
Sofia Virta vihr 
Hanna Sarkkinen vas 
Eva Biaudet 
Tiina Elo vihr 
Saara Hyrkkö vihr 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Maria Guzenina sd 
Johan Kvarnström sd 
Heidi Viljanen sd 
Anne-Mari Virolainen kok 
Paula Risikko kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Pasi Kivisaari kesk 
Pekka Aittakumpu kesk 
Ari Koponen ps 
Jouni Kotiaho ps 
Atte Harjanne vihr 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
Mari Holopainen vihr 
Matti Semi vas 
Juho Kautto vas 
Mikko Ollikainen 
Iiris Suomela vihr 
Marko Asell sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Päivi Räsänen kd 
Paula Werning sd 
Ilkka Kanerva kok 
Pia Kauma kok 
Jukka Kopra kok 
Petri Honkonen kesk 
Mikko Savola kesk 
Sanna Antikainen ps 
Sheikki Laakso ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Minna Reijonen ps 
Vilhelm Junnila ps 
Aki Lindén sd 
Johannes Koskinen sd 
Rami Lehto ps 
Jukka Mäkynen ps 
Johannes Yrttiaho vas 
Katja Taimela sd